Район „Студентски“ обявява провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“: "Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ I – за озеленяване, кв. 137, м. „Малинова долина-изток“, и промяна на улична регулация – създаване на задънена улица с о.т.35а – о.т.35г, за осигуряване на достъп до УПИ II – 3218 и УПИ III –...

 

ОБЯВЛЕНИЕ

CO – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Студентски“, ви уведомявам, че е издадена Заповед № РСТ22-РД09-57/18.03.2022 г. на кмета на район „Студентски"’ за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“:

"Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ I – за озеленяване, кв. 137, м. „Малинова долина-изток“, и промяна на улична регулация – създаване на задънена улица с о.т.35а – о.т.35г, за осигуряване на достъп до УПИ II – 3218 и УПИ III – 3219.

Представянето на проекта ще се проведе на 30.03.2022 г. от 17:00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на CO – район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, стая 104.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17:00 часа на 08.04.2022 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 13.04.2022 г. от 17:00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на CO – район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, стая 104.

Копия от заповедта и проектите са изложени на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

 

Заповед № РСТ22-РД09-57/18.03.2022 г. на кмета на район „Студентски"

 

 

 

22.03.2022