Район Студентски обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение в Дом за стари хора „Дълголетие“ с площ от 44,44 кв.м., за аптека

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

организира и провежда конкурс на основание чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредба за общинската собственост на СОС, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет и Заповед № СОА11-РД98-50/18.08.2017 г. на Кмета на Столична община.

Предмет на конкурса и начална конкурсна цена:
Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на помещение - публична общинска собственост, представляващо част от УПИ II, кв.6, м. „Дървеница“, разположено на първи етаж от сградата на Дом за стари хора „Дълголетие“, с обща площ от 44,44 кв.м., находящо се в гр. София, район „Студентски“, актуван с АОС № 874/ 12.06.2006 г. на СО - район „Студентски” за разкриване на аптека. Начална конкурсна месечна цена за обекта: 151,00 (сто петдесет и един) лева без ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса: 100 (сто) лева. Гаранцията може да бъде преведена по банкова сметка на район „Студентски“ в „Общинска банка“ АД, клон Младост, BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG33SOMB91303317618401, или внесена в касата на СО - район „Студентски” - гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“.

Конкурсната документация се закупува и получава от „Център за информация и услуги“, намиращ се на партерния етаж в сградата на района, всеки работен ден от 21.09.2017 г. до 23.10.2017 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 17:00 ч., срещу цена - 60 лв. (с вкл. ДДС).

Краен срок и място за подаване на предложения: до 17:00 часа на 23.10.2017 г., в деловодството на район „Студентски“.

Предложенията ще се разглеждат в закрито заседание на 24.10.2017 г. от 10.00 часа в сградата на СО - район “Студентски”: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 4, заседателна зала.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ж.к. „Студентски град“ бл. 5, ет. 4, 02/8687584 - Отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“, rajon@studentski-so.org

21.09.2017