Район „Студентски“ обявява конкурс за отдаване под наем на помещения - части от недвижим имот - публична общинска собственост, разположени в сградата на 8. СУ „Васил Левски“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Студентски“, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС, Заповед № СОА18-РД09-1321/17.11.2018 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс: „Столово хранене и бюфет – 2019 г. за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 8. СУ „Васил Левски“, находящо се на територията на СО – район „Студентски“, както следва:

Предмет на конкурса: отдаване под наем на помещения – части от недвижим имот – публична общинска собственост съгласно АОС № 1340/15.10.2014 г., разположени в сградата на 8. СУ „Васил Левски“, с адрес: гр. София, район „Студентски“, УПИ VI „за училище“, кв. 43в, ж.к. „Младост 1“, ул. „Полк. Георги Янков“, с идентификатор: 68134.1602.35.1, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, за осъществяване на ученическо столово хранене, както следва:

- Ученически стол с площ 470,00 кв. м (четиристотин и седемдесет кв. м).

Наемна цена: 282,00 лв. (двеста осемдесет и два лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община.

- Ученически бюфет с площ 31,00 кв. м (тридесет и един кв. м).

Наемна цена: 19,00 лв. (деветнадесет лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община.

Гаранцията за участие в конкурса: 100 (сто) лева. Гаранцията може да бъде преведена по банкова сметката на район „Студентски“ в „Общинска банка“ АД, клон "Младост", BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG33SOMB91303317618401, или внесена в касата на СО – район „Студентски” – гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“.

Конкурсната документация се закупува и получава от „Център за информация и услуги“, намиращ се на партерния етаж в сградата на района, всеки работен ден от 25.02.2019 г. (вкл.) от 8:30 ч. до 17:00 ч., срещу цена – 60 лв. (с вкл. ДДС). Краен срок: до 17:00 часа 27.03.2019 г.

Краен срок и място за подаване на оферти: до 17:00 часа на 27.03.2019 г., гр. София, ж.к. "Студентски град“, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги“.

Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши в закрито заседание на 28.03.2019 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район “Студентски”: гр. София, ж.к. "Студентски град“, бл. 5, ет. 4, заседателна зала.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ж.к. „Студентски град“ бл. 5, ет. 4, (02)8687584 – Отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“, rajon@studentski-so.org.

25.02.2019