Район “Средец” - Съобщение за одобрен подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ Ви съобщавам, че с Решение на СОС № 156 по протокол №30, т.22 от 06.04.2017 г. е одобрен подробен устройствен план- Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на УПИ XV-219,220 от кв.432, м. „Зони Г- Центъра“ /част/, район „Средец“, представляващ неразделна част от изменението на плана за регулация и застрояване на м. „Зони Г- Центъра“ /част/, в граници: бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Фритьоф Нансен“, бул.“Евлоги Георгиев“, ул. „Шести септември“, ул. „Граф Игнатиев“, ул.“Княз Александър I-ви“, ул. „Алабин“, бул. „Витоша“, одобрен с Решение № 821 по протокол № 73, т.21 от 18.12.2014 г. на СОС.
Проектът е изложен /се съхранява/ в техническата служба на район “Средец“ стая 404, четвърти етаж на сградата ул. “Леге” № 6. Разяснения можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.
Решението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 45 от 06 юни 2017 г.
Ако имате възражения по решението, имате право в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ да го обжалвате в писмен вид в район „Средец“, ул. „Леге“ №6, чрез НАГ до Административен съд София- град.

Съобщение

 

15.06.2017