Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на постройка, находяща се в градината на църква „Св. Седмочисленици“, за подземна обществена тоалетна

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1092/01.08.2019 г. на кмета на Столична община

О Б Я В Я В А М:

Публично оповестен конкурс 4/09.08.2019 г. с предмет: „Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 893/13.05.2011 г. на СО – район „Средец“, вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, находящ се в гр. София, район „Средец“, ул. „Шести септември“, градина на църква „Св. Седмочисленици“, и представляващ:

Постройка – подземна тоалетна, с идентификатор 68134.103.89.2, с площ от 64 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.103.89 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.

1. Специфично конкурсно условие – за „обществена тоалетна“.
2. Начална конкурсна месечна наемна цена за общата застроена площ от 64 кв. м – 541,00 лева (петстотин четиридесет и един лева) без включен ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
3. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Касата на СО – район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге” № 6, звено „Деловодство”, първи етаж, всеки работен ден от 09:00 часа на дата 09.08.2019 г. до 17.30 ч. на дата 09.09.2019 г..
5. Цена на конкурсната документация – 30 (тридесет) лева с включен ДДС.
6. Гаранция за участие в конкурса е в размер на 541,00 лева (петстотин четиридесет и един) лева без включен ДДС. Гаранцията  за участие се внася в касата на СО – район „Средец ”, етаж – първи, в сградата на район „Средец ”, гр. София, ул. „Леге” № 6, или по банков път – BG88SOMB91303324908901, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, BIC SOMBBGSF. В банковото бордеро задължително се записва номерът на конкурса.
7. Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17.30 ч. на дата 09.09.2019 г. в деловодството на СО – район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге” № 6, етаж първи, звено „Деловодство“.
8. Оглед на обекта: след предварителна уговорка, лица за контакт: Ваня Мичева, началник на отдел ПИОЧР – 02/948 43 21 вътрешен 220, инж. Милен Дянков, гл. инженер – 02/948 43 59, вътрешен 331.
9. Конкурсът ще се проведе на дата 10.09.2019 г. в 10.30 часа, в зала № 202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”.  
10. Адрес на организатора – гр. София, ул. „Леге” № 6.
11. Телефон за информация – 02/948 43 21, вътрешен 220.
 

С уважение,

МАРИЯ АЧКОВА

Кмет на район „Средец”

 

09.08.2019