Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, находящи се на бул „Михай Еминеску“, ул. „Цар Иван Асен II” и бул. „Шипченски проход“, представляващи пешеходен подлез „Ситняково“, заедно със 17 броя самостоятелни преместваеми обекти – павилиони

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН СРЕДЕЦ
гр. София – 1000, ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение № 732 по Протокол № 63 от 25.10.2018 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА18-РД98-47/16.11.2018 г. на кмета на Столична община и съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, Столична община – район „Средец“ обявява конкурс № 1/06.02.2019 г., по обособени позиции, относно: „Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на обособени части от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС № 1003/12.10.2017 г. на СО – район „Средец“, находящ се в гр. София, СО – район „Средец“, бул. „Михай Еминеску“, ул. „Цар Иван Асен II” и бул. „Шипченски проход“, представляващи пешеходен подлез „Ситняково“, с идентификатор 68134.108.211.1, с площ 904 (деветстотин и четири) кв. м, разположени в поземлен имот с идентификатор 68134.108.211 с площ 1 562 (хиляда петстотин шестдесет и два) кв. м, при съседи: 68134.108.213, 68134.108.212, 68134.108.236, 68134.108.348, 68134.107.343, 68134.108.195, 68134.108.2018 и 68134.108.210 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-33/15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, заедно с поставените върху тях и изградени във временен режим 17 броя самостоятелни преместваеми обекти – павилиони, по одобрена локална схема № 41 на главния архитект на гр. София, а именно:

1.1. Обособена позиция – Обект № 1 – терен с площ 6 (шест) кв. м, по одобрена схема № 41-01, и поставен върху него Павилион № 1 със застроена площ от 6 (шест) кв. м.;
1.2. Обособена позиция – Обект № 2 – терен с площ 12 (дванадесет) кв. м, по одобрена схема № 41-02, и поставен върху него Павилион № 2 със застроена площ от 12 (дванадесет) кв. м;
1.3. Обособена позиция – Обект № 3 – терен с площ 6 (шест) кв. м, по одобрена схема № 41-03, и поставен върху него Павилион № 3 със застроена площ от 6 (шест) кв. м;
1.4. Обособена позиция – Обект № 4 – терен с площ 6 (шест) кв. м, по одобрена схема № 41-06, и поставен върху него Павилион № 6 със застроена площ от 6 (шест) кв. м;
1.5. Обособена позиция – Обект № 5 – терен с площ 6 (шест) кв. м, по одобрена схема № 41-07, и поставен върху него Павилион № 7 със застроена площ от 6 (шест) кв. м;
1.6. Обособена позиция – Обект № 6 – терен с площ 6 (шест) кв. м, по одобрена схема № 41-08, и поставен върху него Павилион № 8 със застроена площ от 6 (шест) кв. м;
1.7. Обособена позиция – Обект № 7 – терен с площ 12 (дванадесет) кв. м, по одобрена схема № 41-10, и поставен върху него Павилион № 10 със застроена площ от 12 (дванадесет) кв. м;
1.8. Обособена позиция – Обект № 8 – терен с площ 8 (осем) кв. м, по одобрена схема № 41-11, и поставен върху него Павилион № 11 със застроена площ от 8 (осем) кв. м;

1.9. Обособена позиция – Обект № 9 – терен с площ 12 (дванадесет) кв. м, по одобрена схема № 41-12, и поставен върху него Павилион № 12 със застроена площ от 12 (дванадесет) кв. м;
1.10. Обособена позиция – Обект № 10 – терен с площ 6 (шест) кв. м, по одобрена схема № 41-13, и поставен върху него Павилион № 13 със застроена площ от 6 (шест) кв. м;
1.11. Обособена позиция – Обект № 11 – терен с площ 12 (дванадесет) кв. м, по одобрена схема № 41-14, и поставен върху него Павилион № 14 със застроена площ от 12 (дванадесет) кв. м;
1.12. Обособена позиция – Обект № 12 – терен с площ 8,40 (осем цяло и четиридесет) кв. м, по одобрена схема № 41-15, и поставен върху него Павилион № 15 със застроена площ от 8,40 (осем цяло и четиридесет) кв. м;
1.13. Обособена позиция – Обект № 13 – терен с площ 12 (дванадесет) кв. м, по одобрена схема № 41-16, и поставен върху него Павилион № 16 със застроена площ от 12 (дванадесет) кв. м;
1.14. Обособена позиция – Обект № 14 – терен с площ 10 (десет) кв. м, по одобрена схема № 41-17, и поставен върху него Павилион № 17 със застроена площ от 10 (десет) кв. м;
1.15. Обособена позиция – Обект № 15 – терен с площ 8,20 (осем цяло и двадесет) кв. м, по одобрена схема № 41-18, и поставен върху него Павилион № 18 със застроена площ от 8,20 (осем цяло и двадесет) кв. м;
1.16. Обособена позиция – Обект № 16 – терен с площ 8,80 (осем цяло и осемдесет) кв. м, по одобрена схема № 41-21, и поставен върху него Павилион № 21 със застроена площ от 8,80 (осем цяло и осемдесет) кв. м;
1.17. Обособена позиция – Обект № 17 – терен с площ 11,40 (единадесет цяло и четиридесет) кв. м, по одобрена схема № 41-22, и поставен върху него Павилион № 22 със застроена площ от 11,40 (единадесет цяло и четиридесет) кв. м.

Специфично конкурсно условие
- По т. 1.1. – за продажба на „Пакетирани хранителни стоки“
- По т. 1.2. – за продажба на „Бижутерия, минерали“
- По т. 1.3. – за продажба на „Трикотаж, бельо“

- По т. 1.4. – за продажба на „Домашни потреби“
- По т. 1.5. – за продажба на „Книжарски стоки“
- По т. 1.6. – за продажба на „Сувенири и аксесоари“
- По т. 1.7. – за продажба на „Детски обувки, дрехи“
- По т. 1.8. – за продажба на „Дрехи, трикотаж“
- По т. 1.9. – за продажба на „Конфекция“
- По т. 1.10. – за продажба на „Конфекция, трикотаж“
- По т. 1.11. – за продажба на „Парфюмерия, козметика“
- По т. 1.12. – за продажба на „Обувки, бои“
- По т. 1.13. – за продажба на „Обувки, чорапи, бельо“
- По т. 1.14. – за продажба на „Пакетирани хранителни стоки“
- По т. 1.15. – за продажба на „Облекло“
- По т. 1.16. – за продажба на „Облекло“
- По т. 1.17. – за продажба на „Кожени изделия“.

Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО и включваща цената за терен и павилион:

- По т. 1.1. – 99,00 (деветдесет и девет) лева без ДДС
- По т. 1.2. – 198,00 (сто деветдесет и осем) лева без ДДС
- По т. 1.3. – 99,00 (деветдесет и девет) лева без ДДС
- По т. 1.4. – 99,00 (деветдесет и девет) лева без ДДС
- По т. 1.5. – 99,00 (деветдесет и девет) лева без ДДС
- По т. 1.6. – 99,00 (деветдесет и девет) лева без ДДС
- По т. 1.7. – 198,00 (сто деветдесет и осем) лева без ДДС
- По т. 1.8. – 132,00 (сто тридесет и два) лева без ДДС
- По т. 1.9. – 198,00 (сто деветдесет и осем) лева без ДДС
- По т. 1.10. – 99,00 (деветдесет и девет) лева без ДДС
- По т. 1.11. – 198,00 (сто деветдесет и осем) лева без ДДС
- По т. 1.12. – 138,00 (сто тридесет и осем) лева без ДДС
- По т. 1.13. – 198,00 (сто деветдесет и осем) лева без ДДС
- По т. 1.14. – 165,00 (сто шестдесет и пет) лева без ДДС
- По т. 1.15. – 135,00 (сто тридесет и пет) лева без ДДС
- По т. 1.16. – 145,00 (сто четиридесет и пет) лева без ДДС
- По т. 1.17. – 188,00 (сто осемдесет и осем) лева без ДДС.

- Всеки участник в публично оповестения конкурс представя документ за внесена гаранция в размер на една начална месечна конкурсна наемна цена за всяка обособена позиция, за която участва.

- Всеки участник има право да кандидатства за една или повече обособени позиции.

- Цена на  конкурсната документация – 30 (тридесет) лева с включен ДДС;

- Краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.30 ч. на 08.03.2019 г.;

- Място за закупуване на конкурсната документация – звено „Деловодство”, първи етаж на сградата на район „Средец” – ул. „Леге” № 6;

- Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.30 ч. на 08.03.2019 г.;

- Конкурсът ще се проведе на 11.03.2019 г. в 10.30 часа, в зала № 202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”;  

- Адрес на организатора – гр. София, ул. „Леге” № 6;

- Телефон за информация – 02/948 43 21, вътрешен 220.


С уважение,

МАРИЯ АЧКОВА
Кмет на район „Средец”

06.02.2019