Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - за ученически бюфет, находящ се в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Решение № 256/14.05.2015 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА19-РД09-235/15.02.2019 г. на кмета на Столична община и съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, район „Средец” – Столична община, обявява конкурс № 3/14.03.2019 г., относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, при специфично конкурсно условие – за ученически бюфет, находящ се в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II” (АПОС № 939/23.11.2012 г. на район „Средец“), с адрес гр. София, СО – район „Средец“, м. „Трета извънградска част“, кв. 17А, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, с полезна площ 66,50 м2, за срок от 5 (пет) календарни години, както следва:

Помещение за ученическо столово хранене – бюфет, находящо се в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II”, (АПОС № 939/23.11.2012 г.), с идентификатор 68134.108.196.1, целият с площ 1022,00 м2, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.108.196 по КККР на район „Средец”, одобрен със Заповед на директора на АГКК№ РД-18-33/15.06.2010 г., находящ се в гр. София, район „Средец“, м. „Трета извънградска част”, кв. 17А, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, представляващ УПИI, с обща площ 7589 м2, от които: за столово хранене – бюфет, с полезна площ 66,50 м2.

Наемна цена (начална конкурсна месечна наемна цена, съгл. Заповед № СОА19-РД09-235/15.02.2019 г. на кмета на Столична община) 41,00 лева (четиридесет и един лева) без включен ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г., доп. с Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

  • Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция в размер на 500 (петстотин) лева;
  • Цена на конкурсната документация – 50 (петдесет) лева е включен ДДС;
  • Краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17.30 ч. на 15.04.2019 г.;
  • Място за закупуване на конкурсната документация – звено „Деловодство”, първи етаж на сградата на район „Средец” – ул. „Леге” № 6;
  • Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.30 ч. на 15.04.2019 г.;
  • Конкурсът ще се проведе на 16.04.2019 г. в 14.00 часа, в зала №202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”;
  • Адрес на организатора – гр. София, ул. „Леге” № 6;
  • Телефон за информация – 02/948 43 21, вътрешен 220.
14.03.2019