Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 12 СУ Цар Иван Асен II, за срок от 5 години

На основание Решение № 503/22.06.2006 г. на Столичен общински съвет и заповед № СОА16-РД98-108/21.12.2016 г. на кмета на Столична община и съгласно чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, район „Средец” - Столична община обявява конкурс № 1/20.01.2017 г., относно отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”, с идентификатор 68134.108.196.1, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, кв. 17-а, м. „Трета извънградска част”, АПОС №. 939/23.11.2012 г., по обособена позиция, за срок от 5 (пет) календарни години, както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на Ученически бюфет, с площ 66,50 кв.м, находящ се в сутерена на сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”, с идентификатор 68134.108.196.1, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, кв. 17-а, м. „Трета извънградска част”, АПОС № 939/23.11.2012 г.
Наемна цена 49 лева (четиридесет и девет) без включен ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

  • Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция в размер на 500 (петстотин) лева.;
  • Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДДС;
  • Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17.30 ч. на 20.02.2017 г.;
  • Място за закупуване на конкурсната документация: звено „Деловодство”, първи етаж на сградата на район „Средец” - ул. „Леге” № 6;
  • Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.30 ч. на 20.02.2017 г.;
  • Конкурсът ще се проведе на 22.02.2017 г. в 10.00 часа, в зала № 202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”;
  • Адрес на организатора: гр. София, ул. „Леге” № 6;
  • Телефон за информация: 02/948 43 17, вътрешен 220.
20.01.2017