Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 127 СУ

На основание решение Решение № 503/22.06.2006 г. на Столичен общински съвет и заповед № СОА16-РД09-1188/17.09.2016 г. на Кмета на Столична община и съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, район „Средец” - Столична община обявява конкурс № 2/25.10.2016 г., относно отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, с адрес гр. София, ул. „Парчевич“ 43, идентификатор 68134.102.122.1, АОС № 908/19.04.2012 г., с обща площ 110,77 кв.м., по обособена позиция, за срок от 5 (пет) календарни години, както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ Се в сградата на 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу”, с адрес гр. София, ул. „Парчевич”; 43, идентификатор 68134.102.122.1, АОС № 908/ 19.04.2012г., с обща площ 110,77 кв.м.“

Наемна цена 77 лева (седемдесет и седем) без включен ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при Сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51, от 24.10.2013 г. на СОС.

Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция в размер на 500 (петстотин) лева.

Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДДС;

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17.30 ч. на 24.11.2016 г.;

Място за закупуване на конкурсната документация: звено „Деловодство”, първи етаж на сградата на район „Средец” - ул. „Леге” № 6;

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.30 ч. на 24.11.2016 г.;

Конкурсът ще се проведе на 28.11.2016 г. в 10.00 часа, в зала № 202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”;

Адрес на организатора: гр. София, ул. „Леге” № 6; 

Телефон за информация: 02/948 43 17 вътрешен 220.

25.10.2016