Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 7 СУ

На основание решение Решение № 503/22.06.2006 г. на Столичен общински съвет и заповед № СОА16-РД09-1186/17.09.2016 г. на Кмета на Столична община и съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2|от Наредбата за условията и реда за провеждане на търговe и конкурси на Столичен общински съвет, район „Средец”- Столична община обявява конкурс № 1/25.10.2016 г., относно отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 7 СУ „Свети Седмочисленици”, с адрес ул. „Цар Иван Шишман" № 28, кв. 459, парцел IV, имот 7, местност „Центъра”, по обособени позиции, за срок от 5 (пет) календарни години, както следва:

Обособена позиция № 1: Отдаване под наем на Ученически стол, находящ се в 7 СУ „Свети Седмочисленици”, с адрес ул. „Цар Иван Шишман" № 28, кв. 459, парцел IV, имот 7, местност „Центъра”, АОС № 940/26.11.2012 г., с обща площ 187,00 кв. м. 

Наемна цена 130 лв. (сто и тридесет лева) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на Ученически бюфет, находящ се в 7 СОУ „Свети Седмочисленици”, с адрес ул. „Цар Иван Шишман" № 28, кв. 459, парцел IV, имот 7, местност „Центъра”, АОС № 940/26.11.2012 г., с обща площ 175,00 кв. м. 

Наемна цена 106 лв. (сто и шест лева) без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Всеки участник в конкурса представя документ за внесена гаранция за всяка позиция, за която участва в размер на 500 (петстотин) лева. За всяка обособена позиция, за която се кандидатства, се внася отделна гаранция.

Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДДС;

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: 17.30 ч. на 24.11.2016 г.;

Място за закупуване на конкурсната документация: звено „Деловодство”, първи етаж на сградата на район „Средец” - ул. „Леге” № 6;

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17.30 ч. на 24.11.2016 г.;

Конкурсът ще се проведе на 25.11.2016 г. в 10.00 часа, в зала № 202, ет. втори в сградата на районната администрация „Средец”;

Адрес на организатора: гр. София, ул. „Леге” № 6; 

Телефон за информация: 02/948 43 17 вътрешен 220.

25.10.2016