Район Слатина удължава срока за подаване на оферти с 15 дни за конкурс за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект - за продажба на закуски

Столична община - район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, на основание Заповед № СО15-РД-09-08-132/19.08.2015 г. на Кмета на Столична община на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни, считано от 03.03.2016 г. за обявения публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на свободен нежилищеи имот - частна общинска собственост, представляващ: терен за разполагане на преместваем обект - частна общинска собственост на територията на район ”Слатина”, за срок до 10 години, представляващ Схема № 2, Позиция № 2, находяща се в ж.к. ”Христо Смирненски - Слатина”, кв. 46, УПИ-І, ул. ”Слатинска” до бл. 20, с предназначение – продажба на закуски.

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота: 112.00 лева без ДДС

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район “Слатина”, ет. 1, бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 17.03.2016 г. включително.

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район “Слатина” - бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 17.03.2016 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева, платими в касата на район „Слатина”.

6. Гаранция за участие: 200.00 (двеста) лева, платими по банковата сметка на район ” Слатина”, посочена в конкурсната документация.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 18.03.2016 г. - 10:00 часа, в заседателната зала на район „Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, тел.02/8705532

02.03.2016