Район „Слатина” удължава срока с 15 дни за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – за поставяне на преместваеми обекти


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Слатина”, бул. "Шипченски проход" № 67, в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1541/19.11.2021 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава срока с 15 дни за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот, както следва:

 

1.1. Позиция № 1 – Схема № 3 – ж.к. “Христо Смирненски”, район „Слатина”,  на ъгъла на ул. “Слатинска“ и ул. „Иван Щерев” АЧОС № 1799/27.05.2019 г.  – части от имот (терен)  – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект с площ от 12 (дванадесет) кв. м, с предназначение: продажба на вестници (Обект № 1 по Схема № 3), с идентификатор 68134.705.290, целият с площ от 5 621 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ-I – за жилищно строителство, кв. 211а, м. „Слатина – Христо Смирненски",  със специфично конкурсно условие: за продажба на вестници.

 

1.2. Позиция № 2 – Схема № 3 – ж.к. „Христо Смирненски”, район „Слатина“ на ъгъла на ул. „Слатинска” и ул. „Иван Щерев”,  АЧОС № 1799/27.05.2019 г. – части от  имот (терен) – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект с площ от 12 (дванадесет) кв. м, с предназначение: продажба на цветя (Обект № 2 по Схема № 3), с идентификатор 68134.705.290, целият с площ от 5 621 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ-I – за жилищно строителство, кв. 211а, м. „Слатина – Христо Смирненски", със специфично конкурсно условие: за продажба на цветя.

 

1.3. Позиция № 3 – Схема № 3 – ж.к. „Христо Смирненски”,  на ъгъла на ул. „Слатинска” и ул. „Иван Щерев”,  АЧОС № 1799/27.05.2019 г. –  части от поземлен  имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект с площ от 12 (дванадесет) кв. м, с предназначение: продажба на закуски и пакетирани стоки (Обект № 3 по Схема № 3), с идентификатор 68134.705.290, целият с площ от 5 621 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ  в УПИ-I – за жилищно строителство, кв. 211а, м. „Слатина – Христо Смирненски" със специфично конкурсно условие: за продажба на закуски и пакетирани стоки.

 

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота:

2.1. Начална конкурсна цена за преместваем обект 1 по СХЕМА № 3 е 300 (триста лева)  без ДДС.

2.2. Начална конкурсна цена за преместваем обект 2 по СХЕМА № 3 е  300 (триста лева)  без ДДС.

2.3. Начална конкурсна цена за преместваем обект 3 по СХЕМА № 3 е  300 (триста лева )  без ДДС.

 

Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район "Слатина" – бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 25.01.2022 г. включително.

 

Гаранция за участие: 100 (сто) лева за всяка от позициите от конкурса, платими по банковата сметка на район „Слатина", посочена в конкурсната документация или в касата на СО – район“Слатина“.

 

Дата, място и час на провеждане на конкурса: 26.01.2022 г. – 14:00 часа, в заседателната зала на район „Слатина", бул. "Шипченски проход"  № 67, ет. III, ст. 308.

 

Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, тел. 02/870-92-73.

                                                                                                                                               

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН “СЛАТИНА“ – СО

 

10.01.2022