Район „Слатина” удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 17

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Слатина”,  бул. "Шипченски проход" № 67, в  изпълнение на т. 6 от Заповед № СОА21-РД09-1138/12.08.2021 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава с 15 (петнадесет) календарни дни  считано от  06.10.2021 г. до 20.10.2021 г., утвърдения в конкурсната документация № РСЛ21-РД-388/27.08.2021 г. краен срок за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  части от поземлен имот (тротоар) – публична  общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на СО – район „Слатина”, по следните позиции:

1.1. Позиция № 1 – Схема № 17 – Част от  имот – публична общинска собственост, с идентификатор 68134.702.1764, попадащ в улична регулация (тротоар) за първостепенна улица, между улиците „Марагидик“ и бул. “Ситняково“ срещу левия горен ъгъл на УПИ I – Т.И.С., кв. 181, в СО – район "Слатина", за поставяне на преместваем обект № 1 по Схема № 17, одобрена от главния  архитект на СО, с  площ от 6 (шест) кв. м, със специфично конкурсно условие: за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.2. Позиция № 2 – Схема № 17 – Част от  имот – публична общинска собственост, с идентификатор 68134.702.1764, попадащ в улична регулация (тротоар) за първостепенна улица, находящ се между улиците „Марагидик“ и бул. “Ситняково“ срещу левия горен ъгъл на УПИ I – Т.И.С., кв. 181, местност „Подуяне" – "Редута“ в район “Слатина“, за поставяне на преместваем обект № 2  по Схема № 17, одобрена  от  главния  архитект   на  СО,  с  площ  от 6  (шест) кв. м, със специфично конкурсно условие: за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота:
2.1. Начална конкурсна цена за Позиция 1 по СХЕМА № 17 е  82,38 лв. (осемдесет и два лева и тридесет и осем стотинки)  без ДДС.
2.2. Начална конкурсна цена за Позиция 2 по СХЕМА № 17 е 82,38 лв. (осемдесет и два лева и тридесет и осем стотинки)  без ДДС.

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район "Слатина", ет. 1, бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 20.10.2021 г. включително.

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район "Слатина" – бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 20.10.2021 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на район „Слатина".

6. Гаранция за участие: 100 (сто) лева за всяка от позициите от конкурса, платими по банковата сметка на район „Слатина", посочена в конкурсната документация или или в касата на СО – район“Слатина“.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 21.10.2021 г. – 14:00 часа, в заседателната зала на район „Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, тел. 02/ 872 01 14, 02/ 870-92-73.

 

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
Кмет на  СО – район „Слатина”

05.10.2021