Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности”


ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ
 

Главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование – средно специално;
- минимален професионален опит – 2 години;
- вид на правоотношението – трудово;

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността;

З. Кратко описание на длъжността:
Извършва дейности, свързани с бюджета на района и работната заплата.
Извършва счетоводна обработка на първични и вторични счетоводни документи.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, деловодство, работно време – 08:30 часа – 17:00 часа;
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.
 


КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 

14.01.2022