Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност "главен експерт" в отдел “Финансово-счетоводни дейности"

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ
„главен експерт” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните
условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше; степен – "бакалавър"; област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки; професионално направление – Икономика;
- минимален професионален опит 2 години;
- вид на правоотношението – трудово.

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността.

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
Заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф "Вярно с оригинала”.

4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход № 67”, деловодство, работно време – 08:30 часа – 17:00 часа или на e-mail: info@so-slatina.org.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

5. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

08.07.2022