Район „Слатина” - обсъждане на проект за Изменение План за Регулация и Застрояване за УПИ IV, V, VI,VII и VIII, кв. 211а, м. „Христо Смирненски- Слатина”

Район „Слатина” - обсъждане на проект за Изменение План за Регулация и Застрояване за УПИ IV, V, VI,VII и VIII, кв. 211а, м. „Христо Смирненски- Слатина”

ЗАПОВЕД
№ РСЛ16-РД09-270/08.07.2016 г.

 

Във връзка с общественото обсъждане на проекта за Изменение План за Регулация и Застрояване за УПИ IV, V, VI,VII и VIII, кв. 211а, м. „Христо Смирненски- Слатина”, на основание чл.5 и чл. 14, ал.1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 950 по Протокол №120/11.10.2007г. на Столичен общински съвет, съгласно чл.5, ал.4 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, по реда на чл.127, ап.1 от ЗУТ и на основание чл.46, ал.1, т.2, и т.11 от ЗМСМА
 

НАРЕЖДАМ:

 

Да се проведе представяне на проекта за Изменение План за Регулация и Застрояване за УПИ IV, V, VI, VII и VIII, кв. 211а, м. „Христо Смирненски-Слатина”, на 25.07.2016 г. от 10.00 ч. в ст. № 217, II-ри етаж, в сградата на районната администрация СО- район “Слатина”.

След представяне на проекта същият ще се намира в ст. № 216, II-ри етаж в сградата на СО- район “Слатина”, гр. София, бул. “Шипченски проход” №67.

Писмените становища по проекта да се адресират до Кмета на СО- район “Слатина” и да се подават в служба “Деловодство” на СО- район “Слатина” в четиринадесетдневен срок от датата на представяне на проекта.

Становища, постъпили след определения срок, не се приемат.

Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснатите ползи от не въвеждането на други варианти.

Определям арх. Анна Иванова - Главен експерт отдел „УТКР”, да дава допълнителна информация по изготвяне на становищата.

При постъпване на писмени становища, същите да се систематизират от комисия, назначена с отделна заповед на Кмета на СО- район „Слатина”, която да изготви обобщаващ доклад.

Обществената дискусия да се проведе на 29.08.2016г. от 10.00 ч. в ст. № 216 II-ри етаж в сградата на Района. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища и екипът, разработил проекта.

При провеждане на обществената дискусия да се води протокол. За протоколчик определям арх. Маргарита Илиева - Главен специалист отдел „УТКР” РЕСУТ да се произнесе по резултата на обсъждането.

Кратка техническа информация, включваща обяснителната записка на проекта е неразделна част от заповедта, съгласно изискванията на чл. 15, ал.2 от НРНПОО.

Настоящата заповед да се оповести в един национален всекидневник, една национална електронна медия, във всички районни администрации и официалния уеб - сайт на Столична община, експлоатационните дружества, и да се връчи на арх. Анна Иванова за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на арх. Е. Ахчиева, Главен архитект на СО- район “Слатина”.


НАТАЛИЯ СТОЯНОВА
Кмет на район „Слатина” - СО


3АПOВЕД №РСЛ16-РД09-270/08.07.2016 г.

12.07.2016