Район "Слатина" обявява удължаване на срока за подаване на оферти за конкурса за отдаване под наем на ученически столове и бюфети по обособени позиции

 О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район “Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Решение № 256/14.05.2015 г. на СОС и Заповед № СОА18-РД09-1104/12.10.2018 г. на кмета на Столична община и на основание  чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава срока за подаване на оферти, считано от 22.03.2019 г. до 05.04.2019 г., на обявения конкурс „Столово хранене и бюфет – 2019 г. за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на район "Слатина", както следва:

І. Предмет на конкурса: Отдаване под наем на ученически столове и бюфети по обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1: Ученически стол в сградата на 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри”, находящ се в сградата на училището, с адрес: бул. „Ситняково” № 21, сграда с ид. 68134.702.2147.1, с полезна площ от 478.85 (четиристотин седемдесет и осем цяло и осемдесет и пет) кв. м, разположен в северната част на полусутеренен етаж на четириетажния корпус на училището, с изложение на кухнята: север  – юг, а на залата за хранене изток – запад – север; АПОС № 1763/14.05.2018 г.

 

Обособена позиция №2: Ученически стол в сградата на 31. СУЧЕМ  „Иван Вазов”, находящ се в сградата на училището, с адрес: ул. „Гео Милев” № 2, сграда с ид. 68134.703.1272.1, с полезна площ от 281,73 (двеста осемдесет и едно цяло и седемдесет и три) кв. м, разположен в северната част на партерния етаж на четириетажния корпус на училището, с изложение на кухнята: север – запад, а на залата за хранене – север – изток; АПОС № 1745/09.03.2018 г.

 

Обособена позиция № 4Ученически стол в сградата на 109. ОУ „Христо Смирненски”, находящ се в сградата на училището, с адрес: ул. "Слатинска" № 24, сграда с ид. 68134.705.1061.1, с полезна площ от 356,64 (триста петдесет и шест цяло и шестдесет и четири) кв. м, разположен в сутеренен етаж на едноетажно тяло със сутерен и частично (подготовки с коридор) – в сутеренния етаж на триетажния корпус на училището, с изложение на помещенията: югоизток – югозапад – северозапад; АПОС № 0703/28.04.1999 г.

 

Обособена позиция № 5: Ученически стол в сградата на 138. СУЗИЕ „Професор Васил Златарски”, находящ се в сградата на училището, с адрес: ул. "Алфред Нобел" № 3, сграда с ид. 68134.704.140.1, с полезна площ от 237,55 (двеста тридесет и седем цяло и петдесет и пет) кв. м, разположен на полусутеренен етаж в четириетажния корпус на училището, с изложение на помещенията североизток; АПОС № 1769/21.05.2018 г.

 

Обособена позиция № 7: Ученически бюфет в сградата на 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри”, находящ се в сградата на училището, с адрес: бул. „Ситняково” № 21, сграда с ид. 68134.702.2147.1, с полезна площ от 18.45 (осемнадесет цяло и четиридесет и пет) кв. м, разположен в полусутеренен етаж на четириетажния корпус на училището, с изложение на помещението – юг; АПОС № 1763/14.05.2018 г.

 

Обособена позиция № 8: Ученически бюфет в сградата на 31. СУЧЕМ  „Иван Вазов”, находящ се в сградата на училището, ул. „Гео Милев” № 2, сграда с ид. 68134.703.1272.1, с полезна площ от 49,48 (четиридесет и девет цяло и четиридесет и осем) кв. м, разположен в партерния етаж на четириетажния корпус на училището, с изложение на помещението – запад; АПОС № 1745/09.03.2018 г.

Обособена позиция № 10: Ученически бюфет в сградата на 109. ОУ „Христо Смирненски”, находящ се в сградата на училището, с адрес: ул. "Слатинска" № 24, сграда с ид. 68134.705.1061.1, с полезна площ от 14,41 (четиринадесет цяло и четиридесет и едно) кв. м, разположен в партерния етаж на триетажния корпус на училището, с изложение на помещенията югоизток; АПОС № 0703/ 28.04.1999 г.

Обособена позиция № 11: Ученически бюфет в сградата на 138. СУЗИЕ „Професор Васил Златарски”, находящ се в сградата на училището, с адрес: ул. "Алфред Нобел" № 3, сграда с ид. 68134.704.140.1, с полезна площ от 25,45 (двадесет и пет цяло и четиридесет и пет) кв. м, разположен на четвъртия етаж в четириетажния корпус на училището, с изложение на помещенията югоизток; АПОС № 1769/ 21.05.2018 г.

 

Обособена позиция № 13: Ученически бюфет в сградата на 94. СУ „Димитър Страшимиров”, находящ се в сградата на училището, с адрес: ул. „511” № 22, кв. „Хр. Ботев”, сграда с ид. 68134.707.366.1, с полезна площ от 16,11 (шестнадесет цяло и единадесет) кв. м, вътрешно помещение – към коридор, разположено в партерния етаж на двуетажната сграда на училището; АПОС № 1768/ 21.05.2018 г.

 

ІІ. Начална наемна цена за: Отдаване под наем на ученически столове и бюфети по обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1: Началната наемна цена е в размер на 231 (двеста тридесет и един) лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

 

Обособена позиция № 2: Началната наемна цена е в размер на 189 (сто осемдесет и девет) лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

 

Обособена позиция № 4: Началната наемна цена е в размер на 164 (сто  шестдесет и четири) лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

 

Обособена позиция № 5: Началната наемна цена е в размер на 138 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община.

 

Обособена позиция № 7: Началната наемна цена е в размер на 6 (шест) лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

 

Обособена позиция № 8: Началната наемна цена е в размер на 33 (тридесет и три) лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

Обособена позиция № 10: Началната наемна цена е в размер на 8 (осем) лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

Обособена позиция № 11: Началната наемна цена е в размер на 17 (седемнадесет) лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

Обособена позиция № 13: Началната наемна цена е в размер на  6 (шест) лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.

 

3. Място и срок за закупуване на конкурсната документация – деловодството на район “Слатина” – бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа  на 05.04.2019 г. включително.

 

4. Срок за подаване на офертите – деловодството на район “Слатина” – бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа на 05.04.2019 г. включително.

 

5. Цена на конкурсната документация – 50.00 (петдесет) лева без ДДС, платими в касата на район „Слатина” или по банков път по сметка на СО – район „Слатина”, IBAN BG85SOMB91303117815701, BIC: SOMBBGSF, „Общинска банка” АД, финансов център „Слатина”.

 

6. Гаранция за участие в конкурса, както следва:

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 (двеста) лева без ДДС за обособени позиции № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13  от предмета на конкурса.

 

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на район ”Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, ет. ІІІ, ст. 308, на 08.04.2019 г. в 10.00 часа.

 

8. Адрес и телефон на организатора: бул. „Шипченски проход" № 67, тел. 02/ 870 55 32.

 

21.03.2019