Район "Слатина" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”, бул. "Шипченски проход" № 67, на основание Заповед № СОА16-РД98-42/10.06.2016 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти, терени за разполагане на преместваеми обекти – публична общинска собственост, на територията на СО – район „Слатина”, по следните позиции:

1.1. Позиция № 1 – Схема № 12 – ж.к. „Гео Милев”, район „Слатина”, кв. 145, на ъгъла на улица „Николай Коперник” и ул. „Коста Лулчев” – терен, част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект с площ от 12 (дванадесет) кв. м, с предназначение: продажба на вестници и дребни пакетирани стоки (Обект № 1 в Схема № 12), попадащ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.704.655, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, със специфично конкурсно условие: за продажба на вестници и дребни пакетирани стоки.

1.2. Позиция № 2 – Схема № 18 – м. „Подуяне – Редута”, кв. 219, УПИ І, на ъгъла на ул. „Велчо Атанасов” и ул. „Марагидик”, пред читалище „Отец Паисий”, АПОС № 0052/06.03.1997 г. – терен за поставяне на преместваем обект с площ от 5 (пет) кв. м, с предназначение: продажба на печатни издания (РЕП) – (Обект № 1 в Схема № 18), попадащ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68134.702.513, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, със специфично конкурсно условие: за продажба на печатни издания (РЕП).

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота:
2.1. Начална конкурсна цена за Позиция 1 от СХЕМА № 12 е 181 (сто осемдесет и един) лв. без ДДС.
2.2. Начална конкурсна цена за Позиция 2 от СХЕМА № 18 е 73 (седемдесет и три) лв. без ДДС.

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район "Слатина", ет. 1, бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 29.11.2017 г. включително.

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район "Слатина" – бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 29.11.2017 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на район „Слатина".

6. Гаранция за участие: 200 (двеста) лева за всяка от позициите от конкурса, платими по банковата сметка на район „Слатина", посочена в конкурсната документация.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 30.11.2017 г. – 14:00 часа, в заседателната зала на район „Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, тел. 02/ 870 55 32

 

 

Кмет на СО, район „Слатина”:..................................
                                                    /Наталия Стоянова/

30.10.2017