Район Слатина обявява конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти

Столична община - район „Слатина”, бул. "Шипченски проход" № 67, на основание Заповед № СО-РД-09-08-132/19.08.2015 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: „Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти, терени за разполагане на преместваеми обекти - частна общинска собственост, на територията на район „Слатина” по следните позиции:

1.1. Позиция 1 от СХЕМА № 2 - ж. к. „Христо Смирненски" - „Слатина", кв. 46, УПИ I, ул. „Слатинска" до бл. 20, АОС № 1664/12.01.2015 г. - терен за поставяне на преместваем обект с площ от 12 (дванадесет) кв. м., с предназначение: продажба на цветя (Обект № 1 в Схема № 2);

1.2. Позиция 2 от СХЕМА № 2 - ж. к. „Христо Смирненски" - „Слатина", кв. 46, УПИ I, ул. „Слатинска" до бл. 20, АОС № 1664/12.01.2015 г. - терен за поставяне на преместваем обект с площ от 12 (дванадесет) кв. м., с предназначение: продажба на закуски (Обект № 2 в Схема № 2);

1.3. Позиция 3 от СХЕМА № 2 - ж. к. „Христо Смирненски" - „Слатина", кв. 46, УПИ I, ул. „Слатинска" до бл. 20, АОС № 1664/12.01.2015 г. - терен за поставяне на преместваем обект с площ от 12 (дванадесет) кв. м., с предназначение: продажба на пакетирани нехранителни стоки (Обект № 4 в Схема № 2);

1.4. Позиция 1 от СХЕМА № 9 - ж. к. „Гео Милев", кв. 28, УПИ I, на ъгъла на ул. „Гео Милев" и ул. „Елисавета Багряна", АОС № 1661/12.01.2015 г. - терен за поставяне на преместваем обект с площ от 17 (седемнадесет) кв. м., с предназначение: продажба на хранителни стоки (Обект № 1 в Схема № 9);

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота:

2.1. Начална конкурсна цена за Позиция 1 от СХЕМА № 2 е 118 (сто и осемнадесет) лв. без ДДС.
2.2. Начална конкурсна цена за Позиция 2 от СХЕМА № 2 е 112 (сто и дванадесет) лв. без ДДС.
2.3. Начаина конкурсна цена за Позиция 3 от СХЕМА № 2 - 115 (сто и петнадесет) лв. без ДДС.
2.4. Начална конкурсна цена за Позиция 1 от СХЕМА № 9 - 160 (сто и шестдесет) лв. без ДДС.

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район "Слатина", ет. 1, бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 24.02.2016 г. включително.

4. Място и краси срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район "Слатина" - бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 24.02.2016 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на район „Слатина".

6. Гаранция за участие: 200 (двеста) лева за всяка от позициите от конкурса, платими по банковата сметка на район „Слатина", посочена в конкурсната документация.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 25.02.2016 г. - 10:00 часа, в заседателната зала на район „Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, тел. 02/ 870 55 32

25.01.2016