Район "Слатина" обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение с предназначение – за тоалетна

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”, бул. "Шипченски проход" № 67, на основание Заповед № СОА19-РД09-288/05.03.2019 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: „Отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: обособена част от сервизно помещение със застроена площ от 51.65 (петдесет и едно цяло и шестдесет и пет) кв. м, с предназначение – за тоалетна, акт за частна общинска собственост № 1758/16.03.2018 г., находящ се на бул. „Цариградско шосе”, подлез на хотел „Плиска”:

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота:

Начална конкурсна (месечна) наемна цена на горепосочения общински имот – частна общинска собственост, е в размер на 352 (триста петдесет и два) лева без ДДС.

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район "Слатина", ет. 1, бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 17.05.2019 г. включително.

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район "Слатина" – бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 17.05.2019 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на район „Слатина".

6. Гаранция за участие: 352 (триста петдесет и два) лева без ДДС, платими по банковата сметка на район „Слатина", посочена в конкурсната документация.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 20.05.2019 г. – 09:30 часа, в заседателната зала на район „Слатина", бул. "Шипченски проход" № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, тел. 02/ 870 55 32.

17.04.2019