Район “Слатина” обявява удължаване на срока за подаване на оферти с 15 дни, считано от 01.07.2020 г., на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект, част 2 в сграда № 5 (хидрофор)

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район “Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, на основание Заповед № СО15-РД-09-2773/27.12.2019 г. и Заповед № СО20-РД09-1207/05.02.2020 г. на кмета на Столична община  на основание чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни, считано от 01.07.2020 г., за обявения  публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва:

1. Предмет на конкурса – отдаване под наем на:

Свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект, част 2 в сграда № 5 (хидрофор), със застроена площ от 16,12 (шестнадесет цяло и дванадесет стотни) кв. м, Акт за частна общинска собственост № 1810/18.07.2019 г., находящ се в гр. София, район „Слатина“, УПИ І „За обществено жилищно строителство, магазин и подземни гаражи“, кв. 44А по регулационния план на м. „Слатина" – "Христо Смирненски“, с предназначение – магазин за промишлени стоки.

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота – 122,00 (сто двадесет и два) лева без ДДС.

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация – деловодството на район “Слатина”, ет. 1, бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г. включително.

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие – деловодството на район “Слатина” – бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация – 50 (петдесет) лева, платими в касата на район „Слатина”.

6. Гаранция за участие – 122,00 (сто двадесет и два) лева, платими по банковата сметка на район ” Слатина”, посочена в конкурсната документация.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 24.07.2020 г. – 10:00 часа, в заседателната зала на район ’’Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора – гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, тел. 02/8705532.

                                                                                                                              

Кмет на СО – район „Слатина” :…………………..

                                 /Георги Илиев/

01.07.2020