Район „Слатина” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот (терен) – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на СО – район „Слатина”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Слатина”, бул. "Шипченски проход" № 67, на основание Заповед № СОА21-РД09-1541/19.11.2021 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 34 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот (терен) – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, находящи се на територията на СО – район „Слатина”, по следните позиции:

1.1. Позиция № 1 Схема № 3 – ж.к. “Христо Смирненски”, район „Слатина”, на ъгъла на ул. “Слатинска“ и ул. „Иван Щерев”, АЧОС № 1799/27.05.2019 г.  – части от имот (терен) – частна общинска собственост – за поставяне на преместваем обект, с площ от 12 (дванадесет) кв. м, с предназначение: продажба на вестници (Обект № 1 по Схема № 3), с идентификатор 68134.705.290, целият с площ от 5 621 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ-I – за жилищно строителство, кв. 211а, м. „Слатина" – "Христо Смирненски",  със специфично конкурсно условие: за продажба на вестници.

1.2. Позиция № 2Схема № 3 – ж.к. „Христо Смирненски”, район „Слатина“ на ъгъла на  ул. „Слатинска” и ул. „Иван Щерев”,  АЧОС № 1799/27.05.2019 г. – части от  имот (терен) – частна общинска собственост, за поставяне на преместваем обект с площ от 12 (дванадесет) кв. м, с предназначение: продажба на цветя (Обект № 2 по Схема № 3), с идентификатор 68134.705.290, целият с площ от 5 621 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ-I – за жилищно строителство, кв. 211а, м. „Слатина" – "Христо Смирненски", със специфично конкурсно условие: за продажба на цветя.

1.3. Позиция № 3Схема № 3 – ж.к. „Христо Смирненски”,  на ъгъла на ул. „Слатинска” и ул. „Иван Щерев”,  АЧОС № 1799/27.05.2019 г. –  части от поземлен  имот – частна общинска собственост, за поставяне на преместваем обект с площ от 12 (дванадесет) кв. м, с предназначение: продажба на закуски и пакетирани стоки (Обект № 3 по Схема № 3), с идентификатор 68134.705.290, целият с площ от 5 621 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ  в УПИ-I – за жилищно строителство, кв. 211а, м. „Слатина" – "Христо Смирненски" със специфично конкурсно условие: за продажба на закуски и пакетирани стоки.

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота:

2.1. Начална конкурсна цена за преместваем обект 1 по СХЕМА № 3 е 300 (триста лева)  без ДДС.

2.2. Начална конкурсна цена за преместваем обект 2 по СХЕМА № 3 е  300 (триста лева)  без ДДС.

2.3. Начална конкурсна цена за преместваем обект 3 по СХЕМА № 3 е  300 (триста лева )  без ДДС.

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район "Слатина", ет. 1, бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа на 05.01.2022 г. включително.

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район "Слатина" – бул. „Шипченски проход" № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 05.01.2022 г. включително.

5. Цена на конкурсната документация: 60 (шестдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на район „Слатина".

6. Гаранция за участие: 100 (сто) лева за всяка от позициите от конкурса, платими по банковата сметка на район „Слатина", посочена в конкурсната документация или в касата на СО – район “Слатина“.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 06.01.2022 г. – 14:00 часа, в заседателната зала на район „Слатина", бул. "Шипченски проход"  № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, тел. 02/870-92-73.

                                                                                                                                               

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „СЛАТИНА“

 

 

 

06.12.2021