Район „Слатина” обявява конкурс за медицинска сестра за работа в ДГ № 62 „Зорница”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община – район „Слатина”

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

за работа в Детска градина № 62 „Зорница”

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Организиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата.

2. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим.

3. Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и родителите.

4. Организиране правилното и рационално хранене на децата.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Кмета на район „Слатина'’ с телефон за контакт.

2. Автобиография (CV).

3. Копие от диплома за завършено медицинско образование.

4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит.

 

Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство,  работно време – 08:30 до17:00 часа.

Телефони за информация: 02/8709273 – р-н „Слатина”, 02/9455333 – ДГ № 62.

 

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

 

 

31.01.2022