Район Слатина обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда на 109 СОУ Христо Смирненски за дентален кабинет

Столична община - район “Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, на основание Заповед № СО-РД-09-08-24/ 19.04.2013 г. на Кмета на Столична община  на основание чл. 34  от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва:

1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на:
Свободен  нежилищен  имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение, със застроена площ от 16,038 (шестнадесет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., Акт  за  публична общинска  собственост № 0703/28.04.1999 г., находящ се в сграда на 109 СОУ ”Христо Смирненски”, на ул.”Слатинска” № 24 на  територията на район”Слатина”, с предназначение - за „дентален кабинет”.

2. Начална конкурсна /месечна/ цена за имота - 81.00 лева без ДДС

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация - деловодството на район “Слатина”, ет.1, бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 06.01.2017 г. включително.

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие - деловодството на район “Слатина” - бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 06.01.2017 г. включително.

5. Цена  на  конкурсната  документация - 60/шестдесет/лева, с  включен ДДС, платими в касата на район „Слатина”.

6. Гаранция за участие - 100.00 (сто) лева, без ДДС, платими по банковата сметка на район ” Слатина”, посочена в конкурсната документация.

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса:  09.01.2017 г. - 10:00 часа, в заседателната зала на район ’’Слатина”, бул. “Шипченски проход” № 67, ет. III, ст. 308.

8. Адрес и телефон на организатора - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, тел.02/8705532

07.12.2016