Район Слатина обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение, находящо се в подлез на хотел Плиска, за тоалетна

Столична община - район ”Слатина”, бул. ”Шипченски проход“ № 67, на основание Заповед № COA16-PД09-745/15.04.2016 г. на Кмета на Столична община на основание чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следа: 

1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на: Свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ: обособена част от сервизно помещение сьс застроена площ 51.65 (петдесет и един и шестдесет и пет) кв.м., Акт за частна общинска собственост № 0146/07.04.1997 г., находящ се на бул. „Цариградско шосе", подлез на хотел "Плиска", с предназначение - за тоалетна. 

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота - 241.00 лева без ДДС 

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация - деловодството на район ”Слатина”, ет. 1, бул. „Шипченски проход“ № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 20.06.2016 г.включително. 

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район ”Слатина” - бул. „Шипченски проход“ № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 20.06.2016 г. включително. 

5. Цена на конкурсната документация: 50 (петдесет) лева, платими в касата на район „Слатина”. 

6. Гаранция за участие: 241.00 (двеста четиридесет и един) лева без ДДС, платими по банковата сметка на район ”Слатина”, посочена в конкурсната документация. 

7. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 21.06.2016 г., 10:00 часа, в заседателната зала на район ”Слатина”, бул. ”Шипченски проход“ № 67, ет. III, ст. 308. 

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67, тел. 02/8705532

20.05.2016