Район Слатина обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, с предназначение за развиване на дейности със социална насоченост

Столична община - район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 67, на основание Заповед № СОА16-РД09-896/03.06.2016 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, както следва: 

1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на част от имот, с площ от 375,00 кв.м., намиращ се в гр. София, кв. 6, м. „Гео Милев” УПИ I за ОЖС, магазини, трафопост, ведно е построеното в него преместваемо търговско съоръжение със застроена площ от 100,80 кв.м., съгласно скица на район „Слатина” от 09.05.2016 г., съгласно Акт за общинска собственост № 01009/16.10.2001 г., с предназначение за развиване на различни видове дейности със социална насоченост, включително обхващащи групи от деца и възрастни със специфични потребности или такива в неравностойно положение. 

2. Начална конкурсна (месечна) цена за имота: 664.00 лева без ДДС. 

3. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация: деловодството на район „Слатина”, ет. 1, бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа на 28.07.2016 г. включително. 

4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие: деловодството на район „Слатина”, ет. 1, бул. „Шипченски проход” № 67, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.00 часа на 28.07.2016 г. включително. 

5. Цена на конкурсната документация: 50.00 (петдесет) лева, платими в касата на район „Слатина”. 

6. Гаранция за участие: 664.00 (шестстотин шестдесет и четири) лева, платими по банковата сметка на район „Слатина”, посочена в конкурсната документация. 

7. Дата н място на провеждане на конкурса: 29.07.2016 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 67, ет. III, ст. 308. 

8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67; тел. 02/ 870 55 32.

29.06.2016