Район “Сердика“ удължава с 15 дни подаване на оферти за конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СОУ

Столична община – район “Сердика“, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-465/02.04.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСР19-РД98-18/21.05.2019 г. на кмета на СО – район „Сердика“

О Б Я В Я В А:

Удължава се с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 23.05.2019 г. до 07.06.2019 г., срокът за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СОУ „Кузман Шапкарев”, находящо се на ул. „Г. С. Раковски” № 20, ученически стол с площ: 458,72 кв. м, АОС № 21/30.01.1997 г.

Дата, място и час: 10.06.2019 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на СО – район “Сердика“, бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 88, ет. 4.

Наемна цена 243,12 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.

Гаранция за участие: 100.00 лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. или по банков път по банкова сметка – IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 ч. на 07.06.2019 г.      

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч. на 07.06.2019 г. в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

23.05.2019