Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: "Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост"

 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед СОА19 – РД09-1192/23.08.2019 г. на кмета на Столична община

 

О Б Я В Я В А М:

 

СО – район „Сердика“, удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 26.11.2019 г. до 11.12.2019 г., срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: "Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост на територията на СО – район ,,Сердика“.

Информация за обектите, предмет на конкурса:

 

  • Обект № 2 – поземлен имот с идентификатор 68134.513.415, представляващ УПИ XIII-11, с площ 411,00 кв. м, актувани с АЧОС № 1867/20.03.2019 г., находящ се в гр. София, ул. „Клокотница” № 61, кв. 22, с начална конкурсна месечна наемна цена: 271,00 лв. без включено ДДС;

  • Обект № 3 – поземлен имот с идентификатор 68134.507.1752, с площ от 4461,00 кв. м, актуван с АЧОС № 1780/25.02.2019 г., находящ се в гр. София, ул. „Железопътна” без №, УПИ I за ЖС, кв. 37а, с начална конкурсна месечна наемна цена: 1627,00 лв. без включено ДДС;

  • Обект № 4 – поземлен имот с идентификатор 68134.508.1337, с площ от 530,00 кв. м, актуван с АЧОС № 1888/09.04.2019 г., находящ се в гр. София, ул. „258” № 4, м. „Орландовци" – "Малашевци" – част изток”, кв. 196, с начална конкурсна месечна наемна цена: 244,00 лв. без включено ДДС;

  • Обект № 5 – поземлен имот с идентификатор 68134.513.23, представляващ УПИ IV-33, с площ от 241.00 кв. м, актуван с АЧОС № 1887/09.04.2019 г., находящ се в гр. София, ул. „Софроний Врачански” № 159, м. “Зона – В-17”, кв. 98, с начална конкурсна месечна наемна цена: 250,00 лв. без включено ДДС;

  • Обект № 6 – поземлен имот с идентификатор 68134.505.76, с площ от 2430,00 кв. м, актуван с АЧОС № 1656/06.04.2015 г., находящ се в гр. София, ул. „Първа българска армия”, м. „Военна рампа – изток”, кв. 6, с начална конкурсна месечна наемна цена: 1247,00 лв. без включено ДДС;

  • Обект № 11 – поземлен имот с идентификатор 68134.507.1359, с площ от 949,00 кв. м, актуван с АЧОС № 1874/20.03.2019 г., находящ се в гр. София, ул. „Старата воденица”, м. „Орландовци" – "Малашевци”, кв. 16, с начална конкурсна месечна наемна цена: 403,00 лв. без включено ДДС;

  • Обект № 12 – поземлен имот с идентификатор 68134.507.1706, с площ 730,00 кв. м, актуван с АЧОС № 1875/20.03.2019 г., находящ се в гр. София, ул. „Старата воденица”, м. „Орландовци" – "Малашевци”, кв. 16, с начална конкурсна месечна наемна цена: 310,00 лв. без включено ДДС;

Срок за наемане – до започване на действия по реализиране на предвидените по подробния устройствен план мероприятия, но не-повече от 10 години.

Дата, място и час: 12.12.2019 г., от 11:00 часа, в Заседателната зала на СО – район ,,Сердика”, бул. ,,Княгиня Мария-Луиза” № 88, етаж 4.

Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 11.12.2019 г.      

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч. на 11.12.2019 г. в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

26.11.2019