Район “Сердика” удължава с 15 дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: ”Организиране на ученическо хранене в общинско учебно заведение – ПГИИ “Проф. Николай Райнов”
Район “Сердика”
 
На основание чл. 46, т.11 от ЗМСМА, чл.31, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Протокол от 23.03.2010 г. за дейността на комисия назначена със Заповед №РД-0901-52/23.03.2010 г. на кмета на СО-район „Сердика” и в изпълнение на Заповед №РД-09-131/03.02.2010 г. на кмета на Столична община
Обявявам:

I. Удължавам с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: ”Организиране на ученическо хранене в общинско учебно заведение – ПГИИ “Проф. Николай Райнов”.

II. На 09.04.2010 г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО - район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88, етаж.4 ще се проведе втори етап на конкурса за организиране на ученическо хранене в общинско учебно заведение – ПГИИ “Проф. Николай Райнов” с

адрес: “Проф. Николай Райнов”№2;
бюфет с площ: 58,32 кв.м.;
начална месечна наемна цена: 36.45 (тридесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС.

III. Условия за участие: съгласно утвърдената от кмета на СО - район “Сердика” конкурсна документация.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 14.00 ч. на 08.04.2010 г.

Краен срок за представяне на оферти: до 16.00.ч. на 08.04.2010 г. в деловодството на СО - район „Сердика”, ет.2, ст.225.

Гаранция за участие: 100 лв. с ДДС. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на оригинален документ за внесена сума по сметка на СО - район „Сердика”:

BG 49SOMB91303327755001
BIC SOMBBGSF
Общинска банка, финансов център Мария Луиза №88 или

оригинал от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

Конкурсната документация се заплаща на касата на СО-район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88 – всеки работен ден от 09.00 ч до 17.00 ч. и се получава от деловодството.

Цената на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС.

Лице за контакти: Красимир Александров тел.: 931 51 18, 921 80 41. IV.

Заповедта да бъде публикувана в електронната страница на Столична община и поставена на таблото на СО - район „Сердика”.

 

инж. ТОДОР КРЪСТЕВ
КМЕТ НА РАЙОН “СЕРДИКА”

26.03.2010