Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – помещения към трансформаторни постове – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”, за срок от 10 (десет) години

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СЕРДИКА”

 

Столична община – район  „Сердика“ на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД98-23/05.04.2022 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСР22-РД98-5/19.05.2022 г. на кмета на СО – район „Сердика“,

 

О Б Я В Я В А:

Удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 25.05.2022 г. до 09.06.2022 г., определения в утвърдената конкурсна документация № РСР22-ВК66-511/14.04.2022 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – помещения към трансформаторни постове – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”, за срок от 10 (десет) години.

Информация за обекта, предмет на конкурса:

Обект № 1самостоятелен обект към трансформаторен пост, находящ се на ул. ”Куманово” № 6, м. „Фондови жилища“, кв. 799, УПИ I, обозначен с идентификатор 68134.512.40.3.2 по КККР, с площ от 73,00 кв. м, разположен в ПИ с идентификатор 68134.512.40 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г. на изълнителен директор на АГКК, актуван с АОС № 1921/23.04.2019 г., с начална конкурсна месечна наемна цена: 238,00 лв. (двеста тридесет и осем лева и нула стотинки) – 3,26 лв./кв. м, без включено ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

Специфично конкурсно условие: Помещението ще се ползва за търговски обект.

Обект № 2самостоятелен обект към трансформаторен пост, находящ се на ул. ”Калач”, № 24, м. „Орландовци – Малашевци“, кв. 87, УПИ II, обозначен в одобрена кадастрална карта с идентификатор 68134.509.1544.6.1, със застроена  площ от 85,75 кв. м, разположен в ПИ с идентификатор 68134.509.1544 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. и изменени със Заповед № 18-8094-05.08.2019 г. на изпълнителен директор на АГКК, актуван с АОС № 2114/11.06.2020 г., с начална конкурсна месечна наемна цена: 212,00 лв. (двеста и дванадесет лева и нула стотинки) – 2,47 лв./кв. м, без включено ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

Специфично конкурсно условие: Помещението ще се ползва за търговски обект.

Обект № 3самостоятелен обект към трансформаторен пост, находящ се в район „Сердика“, ул. ”Марин Дачев Христов”, м. „Фондови жилища“, кв. 892, УПИ II-ТП, обозначен с идентификатор 68134.512.66.1.1 по КККР, с площ от 84,50 кв. м, одобрени със Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г. на изпълнителен директор на АГКК, актуван с АОС № 2128/15.10.2020 г., с начална конкурсна месечна наемна цена: 259,00 лв. (двеста петдесет и девет лева и нула стотинки) – 3,07 лв./кв. м, без включено ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

Специфично конкурсно условие: Помещението ще се ползва за търговски обект.

Гаранция за участие: 100,00 лв. за всеки отделен обект, внесени по банковата сметка на СО – район „Сердика” IBAN: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район ,,Сердика” – гр. София, бул. ,,Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова  сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225 срещу представен документ за платена такса.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 09.06.2022 г.    

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч., на 09.06.2022 г., в деловодството на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров. 

25.05.2022