Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, с предназначение: за временен открит паркинг, до започване на действия по реализиране на предвидените по ПУП мероприятия, за срок не по-дълъг от 10 (десет) години

Столична община – район  „Сердика“ на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1192/23.08.2019 г. и Заповед № СОА18-РД09-1425/08.12.2018 г. на кмета на Столична община,

О Б Я В Я В А

На 22.11.2019 г., oт 11:00 ч., в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4 ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“, с предназначение: за временен открит паркинг, до започване на действия по реализиране на предвидените по подробния устройствен план мероприятия, за срок не по-дълъг от 10 (десет) години.

Информация за обектите, предмет на конкурса:

Обект № 1 – поземлени имоти с идентификатори 68134.513.79 и 68134.513.80 по КККР, с обща площ от 551,00 кв. м (петстотин петдесет и един квадратни метра), актувани с АЧОС № 1865/20.03.2019 г. и АЧОС № 1864/20.03.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящи се в гр. София, ул. ”Черни лом” № 1 – 3, м. “Зона – В-17”, кв. 89
-  начална конкурсна месечна наемна цена: 363,00 лв. (триста шестдесет и три лева) без включено ДДС;
Обект № 2 – поземлен имот с идентификатор 68134.513.415 по КККР, представляващ УПИ XIII-11, с площ 411,00 кв. м (четиристотин и единадесет квадратни метра), актувани с АЧОС № 1867/20.03.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. „Клокотница” № 61, кв. 22
- начална конкурсна месечна наемна цена: 271,00 лв. (двеста седемдесет и един лева) без включено ДДС;
Обект № 3 – поземлен имот с идентификатор 68134.507.1752 по КККР, с площ от 4461,00 кв. м (четири хиляди четиристотин шестдесет и един квадратни метра), актуван с АЧОС № 1780/25.02.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. „Железопътна” без номер, УПИ-I за ЖС, кв. 37а
- начална конкурсна месечна наемна цена: 1627,00 лв. (хиляда шестстотин двадесет и седем лева) без включено ДДС;
Обект № 4 – поземлен имот с идентификатор 68134.508.1337 по КККР, с площ от 530,00 кв. м (петстотин и тридесет квадратни метра), актуван с АЧОС № 1888/09.04.2019 г. на СО – район на ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. „258” № 4, м. „Орландовци – Малашевци част изток”, кв. 196
- начална конкурсна месечна наемна цена: 244,00 лв. (двеста четиридесет и четири лева) без включено ДДС;
Обект № 5 – поземлен имот с идентификатор 68134.513.23, представляващ УПИ IV-33, с площ от 241,00 кв. м (двеста четиридесет и един квадратни метра), актуван с АЧОС № 1887/09.04.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. „Софроний Врачански” № 159, м. “Зона В-17”, кв. 98
- начална конкурсна месечна наемна цена: 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) без включено ДДС;
Обект № 6 – поземлен имот с идентификатор 68134.505.76 по КККР, с площ от 2430,00 кв. м (две хиляди четиристотин и тридесет квадратни метра), актуван с АЧОС № 1656/06.04.2015 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. „Първа българска армия”, м. „Военна рампа – изток”, кв. 6
 - начална конкурсна месечна наемна цена: 1247,00 лв. (хиляда двеста четиридесет и седем лева) без включено ДДС;
Обект № 7 –  терен, включващ: поземлен имот с идентификатор 68134.512.200 по КККР, с площ 359,00 кв. м (триста петдесет и девет квадратни метра), актуван с АЧОС № 1877/06.03.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, поземлен имот с идентификатор 68134.512.201 по КККР, с площ 256,00 кв. м (двеста петдесет и шест квадратни метра), актуван с АЧОС № 1885/09.04.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, поземлен имот с идентификатор 68134.512.202 по КККР, с площ 373,00 кв. м (триста седемдесет и три квадратни метра), актуван с АЧОС № 1886/09.04.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, както и реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.512.203 по КККР, с площ 465,00 кв. м (четиристотин шестдесет и пет квадратни метра), съгласно схема за разполагане на временен паркинг на главния архитект на СО – район „Сердика“, целият с площ 1453,00 кв. м (хиляда четиристотин петдесет и три квадратни метра), актуван с АЧОС № 1889/09.04.2019 г. на СО – район ,,Сердика, , находящ се в гр. София, ул. „Генерал Столетов” № 41, 43, 45 и ул. „Иван Бигор“
 - начална конкурсна месечна наемна цена: 957,00 лв. (деветстотин петдесет и седем) без включено ДДС;
Обект № 8 – поземлен имот с идентификатор 68134.512.239 по КККР, с площ 349,00 кв. м (триста четиридесет и девет квадратни метра), актуван с АЧОС № 1872/20.03.2019 г., находящ се в гр. София, ул. „Китна” № 9, кв. 8
 - начална конкурсна месечна наемна цена: 230,00 лв. (двеста и тридесет лева) без включено ДДС;
Обект № 9 – поземлен имот с идентификатор 68134.503.645 по КККР, с площ от 403,00 кв. м (четиристотин и три квадратни метра), актуван с АЧОС № 1779/25.02.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. „Лунна нощ” № 2,  кв. 24
- начална конкурсна месечна наемна цена: 120,00 лв. (сто и двадесет лева) без включено ДДС;
Обект № 10 – поземлен имот с идентификатор 68134.503.652 по КККР, с площ от 628.00 кв. м. (шестстотин двадесет и осем квадратни метра), актуван с АЧОС № 1873/20.03.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, „Крушица” № 1, кв. 19
 - начална конкурсна месечна наемна цена: 187.00 лв. (сто и осемдесет и седем лева) без включено ДДС;
Обект № 11 – поземлен имот с идентификатор 68134.507.1359 по КККР, с площ от 949,00 кв. м (деветстотин четиридесет и девет квадратни метра), актуван с АЧОС № 1874/20.03.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. „Старата воденица”, м. „Орландовци – Малашевци”, кв. 16
 - начална конкурсна месечна наемна цена: 403,00 лв. (четиристотин и три лева) без включено ДДС;
Обект № 12 – поземлен имот с идентификатор 68134.507.1706 по КККР, с площ 730,00 кв. м (седемстотин и тридесет квадратни метра), актуван с АЧОС № 1875/20.03.2019 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. „Старата воденица”, м. „Орландовци – Малашевци”, кв. 16
 - начална конкурсна месечна наемна цена: 310,00 лв. (триста и десет лева) без включено ДДС;
Обект № 13 – поземлен имот с идентификатор 68134.510.207 по КККР, с площ от 407,00 кв. м (четиристотин и седем квадратни метра), актуван с АЧОС № 1689/28.09.2015 г. на СО – район ,,Сердика“, находящ се в гр. София, ул. „Кирил Пърличев” № 15
 - начална конкурсна месечна наемна цена: 184,00 лв. (сто осемдесет и четири лева) без включено ДДС;

Начална месечна наемна цена (НМНЦ): посочена за съответния обект.

Гаранция за участие: 100,00 лв. за всеки отделен обект, внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 21.11.2019 г.

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч., на 21.11.2019 г., в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО – Район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

 

22.10.2019