Район “Сердика“ обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, за стоматологичен кабинет, находящо се в Детска градина № 48 „Братя Грим”

Столична община – район “Сердика“, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-459/10.05.2018 г. на кмета на Столична община

 

О Б Я В Я В А:

 

На 26.06.2018 г. oт 11.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4 ще се проведе конкурс с предмет „Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, за стоматологичен кабинет, находящо се в Детска градина № 48 „Братя Грим”.

 

Информация за обекта, предмет на конкурса:

Помещение за стоматологичен кабинет с преддверие и санитарен възел, ситуирано на партерен етаж в Детска градина № 48 „Братя Грим”, находящо се в гр. София, ул. „Марин Д. Христов” № 5, част от имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 972/05.07.2005 г., с  обща площ 15,65 кв. м.

 

Начална месечна наемна цена (НМНЦ): 80,00 лв. (без ДДС) съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

Гаранция за участие: 100.00 лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район „Сердика” – гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова  сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 12.00 ч. на 25.06.2018 г.

Краен срок за представяне на офертите: до 16.00 ч. на 25.06.2018 г. в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

25.05.2018