Район „Сердика“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район "Сердика”

 

Столична община – район  „Сердика“, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-1130/11.08.2021 г. на кмета на Столична община,

 

О Б Я В Я В А:

 

На 20.09.2021 г., 11:00 ч., в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район ,,Сердика”, за срок от 10 (десет) години.

Терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 68134.509.314 (шест осем едно три четири точка пет нула девет точка три едно четири) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1156,00 (хиляда сто петдесет и шест) кв. м, актуван с АОС № 2130/02.09.2020 г., заедно с прилежаща сграда с идентификатор 68134.509.314.1 (шест осем едно три четири точка пет нула девет точка три едно четири точка едно), със застроена площ 80,00 (осемдесет) кв. м, и прилежаща сграда с идентификатор 68134.509.314.2 (шест осем едно три четири точка пет нула девет точка три едно четири точка две), със застроена площ от 20,00 (двадесет) кв. м, попадащ в УПИ I – за КОО, кв. 86а, м. „Орландовци – Малашевци“ по действащия ПУП – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД09-50-523/16.10.1996 г. на главния архитект на СО, находящ се в гр. София, ул. “Вела Чорбова“ № 18, с начална конкурсна месечна наемна цена: 815,00 лв. (осемстотин и петнадесет лева) без включено ДДС – 0,45 лв./кв. м – терен, 3,07 лв./кв. м – сграда 1 и 2,56 лв./кв. м – сграда 2, без включено ДДС, определена от сертифициран оценител сключил Рамков договор със СО.

Специфично конкурсно условие: за детски център с игрище за минифутбол.

Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по банковата сметка на СО – район „Сердика” IBAN: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район ,,Сердика” – гр. София, бул. ,,Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., или по банков път по банкова  сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ ,,Мария-Луиза“. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225 срещу представен документ за платена такса.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 17.09.2021 г. 

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч., на 17.09.2021 г., в деловодството на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

 

18.08.2021