Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение за копирни услуги

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед №СОА16-РД98-11/29.01.2016 г. на Кмета на Столична община

РАЙОН „СЕРДИКА” ОБЯВЯВА:

На 14.03.2016 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе конкурс с предмет „Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение, находящо се в сградата на СО – район „Сердика”, като за обекта се участва при следните условия:

Начална месечна наемна цена: размерът е посочен в таблицата; 

Гаранция за участие: 100 лева;
Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО - район „Сердика”: BG 49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, финансов център „Княгиня Мария Луиза” № 88 или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

Срок за наемане: от 10 години;

Предназначение: посочен в таблицата.
 

  №    
 

  Обект
 

  Адрес
 

  Площ или ЗП  
  (кв.м.)

  Предназначение
 

  Предлагана ПМНС без ДДС  
  (лева)

   1

  Помещение      

  бул. „Кн. Мария Луиза” № 88        

  5,30

  помещение за копирни услуги           

  25,00

 

Крайният срок за закупуване на конкурсната документация е до 12:00 ч. на 11.03.2016 г.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00ч. на 11.03.2016г. в деловодството на СО - район „Сердика” ет.2, ст.225.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО - район „Сердика” – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 2, стая 214 – всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. и се получава от деловодството, ет. 2, стая 225.

Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41
10.02.2016