Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на терени за паркинг или автокозметичен център

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед №СОА16-РД98-10/29.01.2016 г. на Кмета на Столична Община

РАЙОН „СЕРДИКА” ОБЯВЯВА:

На 14.03.2016 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе конкурс с предмет „Отдаване под наем на терени – публична общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”, както следва:
Терени, находящи се на територията на СО - район „Сердика”, гр. София, като за обектите се участва при следните условия: 

Начална месечна наемна цена: размерът е посочен в таблицата; 

Гаранция за участие: 100 лева;
Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО - район „Сердика”: BG 49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, финансов център „Княгиня Мария Луиза” № 88 или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

Срок за наемане: до реализиране на мероприятията по подробния устройствен план, но не повече от 10 години.

Предназначение: посочено в таблицата.

№   

Обект   

Адрес

Площ или ЗП/кв.м./

Предназначение  

Специфични конкурсни условия

Предлагана ПМНС без ДДС (лева)        

1

терен       

ул. „Подполк. Калитин”, с/у бл.211-211А

1400

паркинг или автокозметичен център

може да бъде отдаден под наем до провеждане на предвиденото по ПУП мероприятие

853,00

2

терен

ул. „Първа българска армия” №163

588

паркинг или автокозметичен център

може да бъде отдаден под наем до прилагане на регулацията

306,00


.

Крайният срок за закупуване на конкурсната документация е до 12:00 ч. на 11.03.2016 г.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16:00 ч. на 11.03.2016 г. в деловодството на СО - район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

Цена на конкурсната документация: 120 лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО - район „Сердика” – гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, ет.2, стая 214 – всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч. и се получава от деловодството, ет.2, стая 225. Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41.

*За всеки отделен обект, се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие..

10.02.2016