Район „Сердика” обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти (терени) – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед СОА19 – РД09-1248/04.09.2019 г. на кмета на Столична община


О Б Я В Я В А М:


На 16.10.2019 г. oт 11:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе конкурс с предмет: „Отдаване под наем на реални части от имоти (терени) – публична общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика”, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност”, като за обектa се участва при следните условия:

Информация за обектите, предмет на конкурса:

1. Обект № 1 – терен по Схема № 12, позиция 12 – 04, за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект, попадащ в улична регулация – ул. „Каменоделска” и ул. „Малашевска” – тротоар пред УПИ II, кв. 4, м. НПЗ „Хаджи Димитър" – Малашевци”:
• Павилион по индивидуален проект;
• Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за погребални услуги – 60 кв. м;
• Начална наемна цена – 353,00 лв. без ДДС.
2. Обект № 2 – терен по Схема № 27, позиция 27 – 1, за разполагане на 1 (един) брой преместваем обект, попадащ в улична регулация – бул. „Сливница” и ул. „Опълченска", м. ГГЦ – зона В17, кв. "Банишора":
•  Павилион по типов проект;
• Специфично конкурсно условие: преместваем търговски обект за продажба на вестници, списания, тютюневи изделия – 6 кв. м;
• Начална наемна цена – 104,00 лв. без ДДС.
Срок за наемане – 5 години.

Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария–Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 15.10.2019 г. 

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч. на 15.10.2019 г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

 

 

 

16.09.2019