Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 100. ОУ „Найден Геров”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СЕРДИКА”
1202, София, бул. "Княгиня Мария-Луиза", № 88  
тел: 8325065; факс: 832 20 95, www.serdika.bg

 

Столична община – район „Сердика“, на основание чл. 30, ал. 3, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-471/02.04.2019 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА:

На 17.05.2019 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на CO – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе конкурс с предмет „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо бюфетно хранене в 100. ОУ „Найден Геров”, находящо се на ул. „Иван Йосифов” № 68, АОС № 1800/13.11.2018 г., ученически бюфет с площ: 31,00 кв. м.

Наемна цена: 19,22 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на CO.

Гаранция за участие: 100.00 лв., внесени по сметка на CO – район „Сердика”: BG49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на CO – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SOMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на CO – район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.30 ч. на 16.05.2019 г.

Краен срок за представяне на офертите: 17.30 ч. на 16.05.2019 г. в деловодството на CO – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: CO – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

15.04.2019