Район „Сердика“ обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СУ „Кузман Шапкарев”, находящо се на ул. „Г. С. Раковски” № 20"

Столична община – район  „Сердика“, на основание чл. 30, ал. 3, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1236/04.09.2019 г. на кмета на Столична община

 

О Б Я В Я В А

 

На 04.11.2019 г. oт 11:00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СУ „Кузман Шапкарев”, находящо се на ул. „Г. С. Раковски” № 20, разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Училищен стол – публична общинска собственост, съгласно АОС № 21/30.01.1997 г., разположен в сградата на 29. СУ „Кузман Шапкарев”, с адрес: гр. София, район „Сердика”, ул. „Г. С. Раковски” № 20, сграда с идентификатор 68134.514.329.2, площ: 458,72 кв. м.

Наемна цена 243,12 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. – Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС.

Обособена позиция № 2: Отдаване под наем на училищен бюфет, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 21/30.01.1997 г., разположен в сградата на 29. СУ „Кузман Шапкарев”, с адрес: гр. София, район „Сердика”, ул. „Г. С. Раковски” № 20, сграда с идентификатор 68134.514.329.2, площ: 37,79 кв. м.

Наемна цена 21,54 лв. без ДДС, определена съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. – Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС

Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

В случаите, когато един участник кандидатства за повече от една обособена позиция, същият следва да приложи към офертата си отделни гаранции за участие за всяка от обособените позиции.

Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17:00 ч. на 01.11.2019 г.  

Краен срок за представяне на офертите: 17:30 ч. на 01.11.2019 г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

17.10.2019