Район „Сердика” обявява конкурс с предмет „Отдаване под наем на терени и помещения - частна общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика“

Столична община - район „Сердика“ на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА21- РД98-11/11.02.2021 г. на кмета на Столична община,


ОБЯВЯВА:
 

На 20.05.2021 г., от 11.00 ч., в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 4 ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на терени и помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“, за срок от 5 (пет) години.


Информация за обектите, предмет на конкурса:
 

Обект № 1 - терен, представляващ ПИ с идентификатор 68134.507.1359 (шест осем едно три четири точка пет нула седем точка едно три пет девет) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 949,00 (деветстотин четиридесет и девет) кв. м., актуван е АЧОС № 1874/20.03.2019 г. на СО – район „Сердика“, находящ се в гр. София, ул. „Старата воденица”, попадащ в УПИ V-1359, кв. 16 съгласно действащ ПУП - ПРЗ за м. „Орландовци - Малашевци“, одобрен със Заповед № РД-09-50-545/25.10.1996 г. на Главния архитект на гр. София.

Начална конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 444.00 (четиристотин четиридесет и четири) лева без ДДС (0,47 лв./кв. м).

Специфично конкурсно условие: Теренът ще се ползва за открит склад.


Обект № 2 – терен и сгради, представляващ ПИ с идентификатор 68134.503.267 (шест осем едно три четири точка пет нула три точка две шест седем) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед № КД-14-22-1246/05.11.2012 г. на началника на СГКК – София, с площ от 2136,00 (две хиляди сто тридесет и шест) кв. м. и построените в него: едноетажна сграда с идентификатор 68134.503.267.3 (шест осем едно три четири точка пет нула три точка две шест седем точка три) по КККР на гр. София, със застроена площ от 158,00 (сто петдесет и осем) кв. м. и едноетажна сграда с идентификатор 68134.503.267.4 (шест осем едно три четири точка пет нула три точка две шест седем точка четири) по КККР на гр. София, със застроена площ 120,00 (сто и двадесет) кв. м., актувани с АЧОС №2006/29.08.2019 г. на СО – район „Сердика“, находящи се в гр. София, ул. "Лазар Михайлов“ № 95, попадащи в УПИ III - за сладкарница, кв. 50, съгласно действащия ПУП – ПРЗ за м. „кв. Бенковски“, одобрен със Заповед № РД09-86/02.06.1989 г. на ИК на ОБНС „Сердика“.

Начална конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 1555,00 (хиляда петстотин петдесет и пет) лева без ДДС (0,36 лева/кв. м. за терен, 3,59 лева/кв. м., за сграда с идентификатор 68134.503.267.3 и 1,79 лева/кв. м. за сграда с идентификатор 68134.503.267.4).

Специфично конкурсно условие: Теренът и сградите ще се ползват за търговски обекти;


Обект № 3 – помещения – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.512.53.1 (шест осем едно три четири точка пет едно две точка пет три точка едно) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, изградена в ПИ с идентификатор 68134.512.53 (шест осем едно три четири точка пет едно две точка пет три) по КККР на гр. София, попадащ в УПИ V – за ЖС, кв. 887, м. „Фондови жилища“ по плана на гр. София, одобрен с Решение № 55 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС, представляващи: магазин с идентификатор 68134.512.53.1.19 (шест осем едно три четири точка пет едно две точка пет три точка едно точка едно девет) по КККР на гр. София, със застроена площ от 120.00 (сто и двадесет) кв. м. и прилежащото му складово помещение с идентификатор 68134.512.53.1.20 (шест осем едно три четири точка пет едно две точка пет три точка едно точка две нула) по КККР на гр. София, със застроена площ от 52,00 (петдесет и два) кв. м., актувани с АЧОС № 2021/27.01.2020 г. на СО – район „Сердика“, находящи се в гр. София, ж.к. ’’Фондови жилища”, ул. „Пражка пролет“, бл.1А, вх. А.

Начална конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 756,00 (седемстотин петдесет и шест) лева без ДДС (5,18 лева/кв. м. за магазин и 2,59 лева/кв. м. за склад).

Специфично конкурсно условие: помещението ще се ползва за търговски обект;


Обект № 4 - помещение, представляващо магазин, с идентификатор 68134.508.797.2 (шест осем едно три четири точка пет нула осем точка седем девет седем точка две) по КККР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 120.00 (сто и двадесет) кв. м., актуван с АЧОС № 2036/27.09.2019 г. на СО – район „Сердика“, находящо се в гр. София, ул. „Железопътна” № 20, попадащ в УПИ XXV – за общ. строителство, кв. 54, м. „Орландовци – Малашевци“, съгласно действащия ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-09-50-545/25.10.1996 г. на Главния архитект на гр. София.

Начална конкурсна месечна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО - 450,00 (четиристотин и петдесет) лева без ДДС (3,75) лева/кв. м.

Специфично конкурсно условие: помещението ще се ползва за търговски обект;


Гаранция за участие: 100.00 лв. за всеки отделен обект, внесени по банковата сметка на СО – район „Сердика”: BG49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ Мария Луиза, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО - район “Сердика” - гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SOMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ Мария Луиза. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 ч. на 19.05.2021 г.

Краен срок за представяне на офертите: 17.30 ч., на 19.05.2021 г., в деловодството на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, ст. 225.

За всеки отделен обект, се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

Адрес и телефон на организатора: СО - район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.
 

19.04.2021