Район "Сердика" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имот терен – публична общинска собственост – за временен открит паркинг"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “СЕРДИКА”

1202 – София, бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 88, тел: 921 80 19; факс: 832 20 95, www.serdika.bg

 

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-1178/22.08.2019 г. на кмета на Столична община

О Б Я В Я В А М

На 30.09.2019 г. oт 11.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имот терен – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика”, като за обектa се участва при следните условия:

Информация за обектa, предмет на конкурса:

Терен, находящ се в гр. София, ул. „Алдомировска” № 21, 23, 25, м. „Банишора", Зона В17”,  ПИ с идентификатори 68134.512.541, 68134.512.556, 68134.512.555, актувани с АПОС №№ 1868/20.05.2019 г., 1869/20.05.2019 г. и 1870/20.05.2019 г., с обща площ от 836,00 кв. м.

- Начална конкурсна цена: 663,00 лв. без ДДС.

Специфично конкурсно условие: Теренът може да бъде отдаден под наем с предназначение за  временен открит паркинг.

Гаранция за участие: 100,00 лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SОMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза", в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SОMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ "Мария-Луиза". Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 12.00 ч. на 27.09.2019 г.  

Краен срок за представяне на офертите: 17.00 ч. на 27.09.2019 г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 88, тел. 931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

29.08.2019