Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Сердика”

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-428/18.03.2021 г. на кмета на Столична община
 

ОБЯВЯВА:
 

На 18.05.2021 г., от 11.00 ч., в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 4 ще се проведе конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика”, за срок от 5 (пет) години, при следните условия:

Информация за обекта, предмет на конкурса:

Част от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 8/16.01.1997 г. на СО – район „Сердика“, находящ се в СО – район „Сердика“, бул. ’’Княгиня Мария Луиза” № 88, представляваща помещение с площ от 51,58 (петдесет и един цяло петдесет и осем) кв. м., заедно с 5,50 (пет цяло и петдесет) кв. м. прилежащи идеални части, на втори етаж в административната сграда на район „Сердика“, с идентификатор 68134.514.14.1 (шест осем едно три четири точка пет едно четири точка едно четири точка едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.514.14 (шест осем едно три четири точка пет едно четири точка едно четири), попадащ в УПИ VI - 12, кв. 60, м. „Зона Б-15 – част от пробив бул. „Данаил Николаев“ по плана на регулация, одобрен с Решение № 7 по Протокол № 46/18.12.2002 г. на Столичен общински съвет.

Специфично конкурсно условие: Помещението ще се ползва за кафе.

Начална месечна конкурсна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО - 260.00 (двеста и шестдесет) лева, без ДДС.

Гаранция за участие: 100.00 (сто) лв., внесени по сметка на СО – район „Сердика”: BG49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ Мария Луиза, в срока, определен за представяне на офертите.

Цена на конкурсната документация: 60.00 (шестдесет) лв. с ДДС. Сумата се заплаща на касата на СО – район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. или по банков път по банкова сметка: IBAN: BG58SOMB91303127755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, ФЦ Мария Луиза. Конкурсната документация се получава от деловодството на район „Сердика”, ет. 2, ст. 225.

Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 17.00 ч. на 17.05.2021 г.

Краен срок за представяне на офертите: 17.30 ч. на 17.05.2021 г. в деловодството на СО – район „Сердика” ет. 2, ст. 225.

Адрес и телефон на организатора: СО – район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, тел. 02/931 51 18, 921 80 41, лице за контакт: Красимир Александров.

 

16.04.2021