Район Сердика удължава срока за подаване на оферти за обявен конкурс за отдаване по наем на част от имот, представляваща четвърти етаж от сградата на 59 ОУ

На основание чл.46, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД98-64/08.08.2016 г. на кмета на Столична община и във връзка с Доклад № РСР16-РД98-12/20.09.2016 г., от дейността на комисия назначена с моя Заповед № РСР16-РД98-11/20.09.2016 г., в конкурс с предмет „Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща четвърти етаж от сградата на 59 ОУ "Васил Левски", находяща се на територията на СО - район „Сердика”

УДЪЛЖАВА

с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща четвърти етаж от сградата на 59 ОУ "Васил Левски", находяща се на територията на СО - район „Сердика".

Условия за участие: съгласно утвърдената от кмета на СО - район „Сердика" конкурсна документация.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 12.00 ч. на 06.10.2016 г.

Краен срок за представяне на оферти: до 17.00 ч. на 06.10.2016 г. в деловодството на СО - район „Сердика”, ет. 2.ст. 225.

На 07.10.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО - район “Сердика”, бул. "Княгиня Мария Луиза" №88, етаж.4, комисията назначена със Заповед № РСР16-РД98-11/20.09.2016 г да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща четвърти етаж от сградата на 59 ОУ "Васил Левски", находяща се на територията на СО - район „Сердика”.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО - район “Сердика” - гр. София. бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 2, ст .214 всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството - ет. 2. ст. 225.

Лице за контакти: Красимир Александров тел. 931 51 18, 921 80 41.

21.09.2016