Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на терени

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД98-67/10.08.2016 г. на Кмета на Столична община на 13.09.2016 г. oт 10.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – терени, находящи се на територията на СО - район „Сердика”, гр. София като за всеки обект се участва отделно, при следните условия:

Гаранция за участие: 100 лв. за всеки отделен обект; 
Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена сума по сметка на СО - район „Сердика”: BG 49SOMB91303327755001, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, финансов център „Княгиня Мария Луиза” № 88 или копие от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите. 

Срок за наемане: от 10 години; 

Предназначение: посочен за съответния обект. 

1. Обект: кв. 4, п-л IV, м. ГГЦ Зона В-17, с административен адрес: бул. „Ген. Столетов” № 41, 43 и 45;
    Площ 1050,00 кв.м.;
    Предназначение: паркинг.
    Предлагана ПМНС 698,00 без ДДС лева

2. Обект: част от имот, находящ се в УПИ І, кв. 80, м. „ГГЦ Зона В-15”;
    Площ 2212,00 кв.м.;
    Предназначение: паркинг / открит склад.
    Предлагана ПМНС 1471,00 без ДДС лева

3. Обект: част от имот, находящ се в УПИ I, кв. 22, м. „Задгарова артерия”, с административен адрес: бул. „ История славянобългарска” № 6;
    Площ 100,00 кв.м.;
    Предназначение: търговска дейност;
    Предлагана ПМНС 65,00 без ДДС лева 

4. Обект: им. пл. № 37, м. Централни гробища, НПЗ - Х. Димитър, с административен адрес: ул. „Каменоделска” № 7;
    Площ 3386,00 кв.м.;
    Предназначение: паркинг;
    Специфично конкурсно условие: може да бъде отдаден под наем до прилагане на регулацията; 
    Предлагана ПМНС 1247,00 без ДДС лева 

5. Обект: ул. ”Първа българска армия” без № им. 1156, кв. 4А, МНПЗ - Х. Димитър - Малашевци;
    Площ 715,00 кв.м.;
    Предназначение: паркинг / открит склад.
    Специфично конкурсно условие: може да бъде отдаден под наем до прилагане на регулацията.
    Предлагана ПМНС 293,00 без ДДС лева 

6. Обект: УПИ VI-8, УПИ V-7, кв. 89, м. ГГЦ Зона В-17, с административен адрес: ул.”Черни лом” № 1 - № 3;
    Площ 564,00 кв.м.;
    Предназначение: паркинг; 
    Специфично конкурсно условие: може да бъде отдаден под наем до реализиране на основното мероприятие по ПУП;
    Предлагана ПМНС 375,00 без ДДС лева 

7. Обект: част от имот, находящ се на ул. „Железопътна” без №, п-л I, кв.37-а, м. Орландовци;
    Площ 4 872,00 кв.м.;
    Предназначение: паркинг / открит склад.
    Предлагана ПМНС 1818,00 без ДДС лева

8. Обект: УПИ III-367, кв. 165, м. Орландовци, ул. „Ком” ъгъла с ул. „Тайга”;
    Площ 892,00 кв.м.;
    Предназначение: паркинг; 
    Специфично конкурсно условие: може да бъде отдаден под наем до реализиране на предвиждането по ПУП;
    Предлагана ПМНС 355,00 без ДДС лева 

9. Обект: УПИ XIII-11, кв. 22, м. ГГЦ Зона В-17, ул. „Клокотница” № 61;
    Площ 408,00 кв.м.;
    Предназначение: паркинг;
    Специфично конкурсно условие: може да бъде отдаден под наем до реализиране на основното мероприятие по ПУП;
    Предлагана ПМНС 271,00 без ДДС лева 

Крайният срок за закупуване на конкурсната документация е до 12.00 ч. на 12.09.2016 г.

Крайният срок за представяне на офертите е до 16.00 ч. на 12.09.2016 г. в деловодството на СО - район „Сердика” ет. 2, ст. 225. 

Цена на конкурсната документация: 120 лв. с ДДС и се заплаща на касата на СО - район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, ет. 2, ст. 214 – всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. и се получава от деловодството, ет. 2, ст. 225. 

Лице за контакти: Красимир Александров, тел. 931 51 18, 921 80 41.

*За всеки отделен обект, се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделна гаранция за участие.

12.08.2016