Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, представляваща четвърти етаж от сградата на 59 ОУ

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет и в изпълнение на Заповед СОА16-РД98-64/08.08.2016 г. на Кмета на Столична Община.    

ОБЯВЯВАМ:

На 20.09.2016 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул.„Княгиня Мария-Луиза” № 88, ет. 4, ще се проведе конкурс с предмет „Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща четвърти етаж от сградата на 59 ОУ „Васил Левски”, находяща се на територията на СО – район „Сердика”. 

1. Описание на обекта, предмет на конкурса: част от имот, публична общинска собственост, представляваща четвърти етаж от сградата на 59 ОУ „Васил Левски“, находяща се в гр. София, район „Сердика“, ул. „Кестен“ №1, с идентификатор 68134.509.1543.1, със застроена площ 1204 кв.м. 

2. Начална месечна наемна цена: 1625 лв. без ДДС. 

3. Специфични конкурсни условия:

3.1. Етажът се отдава под наем с предназначение „Частно училище, открито и лицензирано по Закона за предучилищното и училищното образование“.
3.2. Имотът да се ползва само за учебна и образователна дейност, без да се преотдава под наем или ползва съвместно с трети лица. 

4. Гаранция за участие: 100 лв. 

5. Срок за наемане: 10 (десет) години 

6. Краен срок за закупуване на конкурсната документация: до 12.00 часа на 19.09.2016 г. 

7. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район „Сердика” - гр. София, бул.„Княгиня Мария-Луиза” №88, ет. 2, стая 214, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. и се получава от деловодството, ет. 2, стая 225. 

8. Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 часа на 19.09.2016 г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2, ст. 225. 

9. Адрес на организатора: гр. София 1202, бул.„Княгиня Мария-Луиза” №88 

10. Телефон за информация и лице за контакти: 931 51 18, 921 80 41 - Красимир Александров.

19.08.2016