Район Подуяне удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на Магазин № 3

СО - район „Подуяне”, на основание чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси СО - район "Подуяне" удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот - частна общинска собственост, както следва:

ОБЕКТ - Магазин № 3
ж.к. “Левски В”, бл. 17, вх. Б - АОС № 1626/13.09.2002 г.
С площ - 127,97 м2

Начална конкурсна цена за обекта: 768,00 лв. без ДДС или 921,60 лв. с вкл. ДДС.

Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде използван за телефонна централа.

СО - район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (Шестдесет лв.) с ДДС.

Размер на гаранцията за участие в конкурса е 300,00 лв. (Триста лв.)

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: 17,00 ч. на 30.05.2016 г.

Място на закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне”, ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса: 17,00 ч. на 30.05.2016 г.

Място за подаване на оферти: Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне” - ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 31.05.2016г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж III в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора: гр.София , ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация: 8146 151, 8146 168.
18.05.2016