Район „Подуяне” удължава срокът за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост на територията на района

СО-район „Подуяне” удължава срокът за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост на територията на района, както следва:

Обект № 1 – 1-ви етаж на двуетажна сграда

Идентификатор 68134.613.533.1.1

жк “Суха река”, ул. „Сава Цонев“ № 2 – АОС №  2962/2017г.

С площ – 102,69 м2

Начална конкурсна цена за обекта: 277,00 лв. без ДДС или 332,40 лв. с вкл. ДДС.

Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Ремонт на радиотелевизионна техника и електроуреди“.

 

Обект № 3 – Сграда 

жк „Хаджи Димитър“, ул. „Теофил Ганев“, до бл.24 - АОС № 2960/2017г.    

Идентификатор 68134.606.228.4

С площ – 78,00 м2  

Начална конкурсна цена за обекта: 364,00 лв. без ДДС или 436,80 лв. с вкл. ДДС.

Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.

Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Кафе-клуб“.
 

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация - 60,00 лв. /шестдесет лв./ с ДДС.

Размер на гаранцията за участие в конкурса е 300,00 лв. /триста лв./

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 21.08.2017 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17,00 ч. на 21.08.2017 г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване - етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 22.08.2016 г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора – гр.София , ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

ЕВА  МИТОВА

КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

07.08.2017