Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – терени на територията на район „Подуяне”

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район „Подуяне”, удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – терени на територията на район „Подуяне” – СО, включени в одобрената от гл. архитект на гр. София районна схема за разполагане на преместваеми съоръжения за търговска дейност съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, по отношение на ОБЕКТ № 2, за който в първоначално обявения срок е постъпила само една оферта за участие, а именно:

ОБЕКТ № 2 – Реална част с площ 4,39 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.606.389, целият с площ 383 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД–18–4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3070/05.11.2018 г. на СО – район „Подуяне“, вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, находящ се в гр. София, СО – район „Подуяне“, ж.к. “Хаджи Димитър“, ул. “Проф. Иван Шишманов“ и ул. “Лясковец“, за разполагане на преместваем обект по индивидуален проект, представляващ Павилион № 15-01, предназначен за разпространение на печатни произведения, търговия с тютюневи изделия, безалкохолни напитки, захарни изделия, пакетирани и др. стоки.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 72,27 лв. без включен ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО. Върху наемната цена ще бъде начислен ДДС.

СО – район „Подуяне”, кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. (шестдесет лв.) с ДДС.

Размер на гаранцията за участие в конкурса: 300,00 лв. (триста лв.).

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 25.06.2019 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване –етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17,00 ч. на 25.06.2019 г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 26.06.2019 г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж ІІІ, в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора – гр. София , ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.

 

ЕВА  МИТОВА

КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

11.06.2019