Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – терен, публична общинска собственост – терен (част от тротоар) за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион), за “Ключарски услуги”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 


СО – район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – терен, публична общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО, включен в одобрената от гл. архитект на гр. София районна схема за разполагане на преместваеми съоръжения за търговска дейност съгласно чл. 56, ал. (1) и ал. (2) от ЗУТ, за който в първоначално обявения срок е постъпила само една оферта за участие, а именно:

ОБЕКТ – Районна схема: група 21, позиция № 2 – терен (част от тротоар) – 12,00 м2, гр. София, район „Подуяне“, кв. 148, м. „Суха река“, к-с „Ботевградско шосе“, ул. “Тодорини кукли” (срещу бл. 22).
Начална конкурсна цена за обекта: 100,00 лв. без ДДС или 120,00 лв. с вкл. ДДС за месец.
Срок за отдаване под наем на имота: 5 години.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде използван за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион) за “Ключарски услуги”.

СО – район „Подуяне” кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация: 30,00 лв. (тридесет лв.) с ДДС.
Размер на гаранцията за участие в конкурса – 100,00 лв. (сто лв.) без ДДС.

Срок за закупуване на конкурсна документация – от 08:30 ч. на 15.10.2019 г. до 17:00 ч. на 29.10.2019 г.
Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Срок за подаване на оферти за участие в конкурса: от 08:30 ч. на 15.10.2019 г. до 17:00 ч. на 29.10.2019 г.
Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.
Конкурсът ще се проведе на 30.10.2019 г. от 10:00 ч. в стая 321, етаж ІІІ в сградата на районна администрация „Подуяне”.
Адрес на организатора – гр. София , ул. „Плакалница” № 51.
Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.


ЕВА  МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

15.10.2019