Район „Подуяне“ съобщава за обществено обсъждане във връзка с представяне на: Проект за ПУП – ПРЗПЖК на ж.к. “Хаджи Димитър“ и план-схеми на техническата инфраструктура в граници: от северозапад и север – ул. “Резбарска“; от изток – ул. “549“ (р. Перловска); от юг и югоизток – бул. “Владимир Вазов“; от югозапад и запад – ул. “Ильо войвода“, ул. “Алберт Лонг“, ул. “Панайот Хитов“, ул. “Васил...

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

п.к. 1517, гр. София, ул. "Плакалница" № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ съобщава, че на основание  чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл.  4, ал. 1, т. 3,  чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 и чл. 10, ал. 2 и чл. 21а от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021 г. на кмета на Столична община е издадена Заповед № РПД22-РД09-13/24.01.2022 г. на кмета на район „Подуяне” – СО за представяне на Проект за ПУП – ПРЗПЖК на ж.к. “Хаджи Димитър“ и план-схеми на техническата инфраструктура в граници: от северозапад и север – ул. “Резбарска“; от изток – ул. “549“ (р. Перловска); от юг и югоизток – бул. “Владимир Вазов“; от югозапад и запад – ул. “Ильо войвода“, ул. “Алберт Лонг“, ул. “Панайот Хитов“, ул. “Васил Петлешков“, ул. “Ген. Липранди“, ул. “Никола Войновски“, ул. “Арчарица“, на 08.02.2022 г. от 18:00 часа, което ще се проведе присъствено в сградата на 42. ОУ „Хаджи Димитър“, в актовата зала, намираща се на ет. 2, ул. „Ген. Липранди“ № 5, предвид високата обществена значимост на проекта, като успоредно с това се осигурява възможност за онлайн участие, посредством специализирана уеб платформа WEBEX. Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване в онлайн обсъждането: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m13c369d790e45125554499ffea31f990 , който ще бъде публикуван на страницата на СО – район „Подуяне“ и активен в деня и часа на провеждане на дискусията.

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 10.03.2022 г. от 18:00 часа в същия ред и организация, като достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни, посредством линк за включване в онлайн обсъждането:  https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m34d328bbfe66fb8b86b917a26d2a804a, който ще бъде публикуван на страницата на СО – район „Подуяне“ и активен в деня и часа на провеждане на дискусията.

Проектът за ПУП – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ж.к. “Хаджи Димитър“ по чл. 22 от ЗУТ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ представлява преработен проект на разгледания от ОЕСУТ с Протокол № ЕС-Г-88/20.11.2018 г., т. 5 и коригиран съгласно решения по подадените възражения, предложения, искания и направени служебни предложения. Коригираният проект и постъпилите допълнително в НАГ възражения са разгледани на ОЕСУТ с Протокол № ЕС-Г-43/28.07.2020 г., т. 3. В последствие проектът е преработен съгласно решенията по уважените възражения и направените служебни предложения на ОЕСУТ и е внесен за провеждане на процедурите по съобщаването му и провеждане на обществено обсъждане във връзка с чл. 128, ал. 11 и чл. 22, ал. 4 от ЗУТ.


Становища:

Николай Петров (публикувано на 02.03.2022 г.)
Христина Гетова, Валентин Гетов, Ваня Гетова (публикувано на 02.03.2022 г.)
Божидар Иванов (публикувано на 02.03.2022 г.)
Кирил Кирилов (публикувано на 02.03.2022 г.)
Жителите на район "Подуяне" (публикувано на 02.03.2022 г.)
Райна Маркова (публикувано на 02.03.2022 г.)
Стоян Ралев (публикувано на 02.03.2022 г.)
Стоян Ралев (публикувано на 02.03.2022 г.)
Снежанка Кирилова (публикувано на 02.03.2022 г.)
Ирина Бояджиева (публикувано на 02.03.2022 г.)
Красимира Младенова (публикувано на 02.03.2022 г.)
Елеонора Асенова (публикувано на 02.03.2022 г.)

25.01.2022