Район „Подуяне" обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на реални части от недвижими имоти - частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения, находящи се на територията на СО - район „Подуяне“

СО – район „Подуяне", на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Заповед № СОА19-РД09-474/02.04.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед №РПД19-РД98-1/17.04.2019 г. на кмета на район „Подуяне" обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от недвижими имоти – частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения по одобрени схеми от гл. архитект на Столична община съгласно чл. 56, ал. (1) и ал. (2) от ЗУТ, находящи се на територията на СО – район „Подуяне“, както следва:

ОБЕКТ № 1 – Реална част с площ 4,39 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.604.24, целият с площ 23 574 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост №3072/29.10.2018 г. на СО – район „Подуяне“, вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, находящ се в гр. София, СО – район „Подуяне“, ж.к. “Суха река“, ул. “Тодорини кукли“, за разполагане на преместваем обект по индивидуален проект, представляващ Павилион № 26-01, предназначен за разпространение на печатни произведения, търговия с тютюневи изделия, безалкохолни напитки, захарни изделия, пакетирани и др. стоки.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 76,66 лв. без включен ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО. Върху наемната цена ще бъде начислен ДДС.

ОБЕКТ № 2 – Реална част с площ 4,39 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.606.389, целият с площ 383 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3070/05.11.2018 г. на СО – район „Подуяне“, вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, находящ се в гр. София, СО – район „Подуяне“, ж.к. "Хаджи Димитър“, ул. “Проф. Иван Шишманов“ и ул. “Лясковец“, за разполагане на преместваем обект по индивидуален проект, представляващ Павилион № 15-01, предназначен за разпространение на печатни произведения, търговия с тютюневи изделия, безалкохолни напитки, захарни изделия, пакетирани и др. стоки.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 72,27 лв. без включен ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО. Върху наемната цена ще бъде начислен ДДС.

ОБЕКТ № 3 – Реална част с площ 15,00 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.600.228, целият с площ 3 448 кв. м по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3073/29.10.2018г. на СО – район „Подуяне“, вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, находящ се в гр. София. СО – район „Подуяне“, ж.к. “Хаджи Димитър“, ул. “Никола Войновски“, за разполагане на преместваем обект по индивидуален проект, представляващ Павилион № 13-01, предназначен за продажба на пакетирани захарни изделия, алкохол и цигари.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 223,70 лв. без включен ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО. Върху наемната цена ще бъде начислен ДДС.

ОБЕКТ № 4 – Реална част с площ 6,00 кв. м от поземлен имот с идентификатор 68134.600.230, целият с площ 5 334 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост №3071/29.10.2018 г. на СО – район „Подуяне“, вписан в книгите по вписване на Службата по вписванията – гр. София, находящ се в гр. София, СО – район „Подуяне“, ж.к. "Хаджи Димитър“, ул. “Никола Войновски“ и ул. “Макгахан“, за разполагане на преместваем обект по индивидуален проект, представляващ Павилион № 48, предназначен за кафе.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 78,42 лв. без включен ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО. Върху наемната цена ще бъде начислен ДЦС.

СО – район „Подуяне”, кани всички заинтересовани лица да участват в конкурса.

Цена на конкурсната документация – 60,00 лв. (шестдесет лв.) с ДДС.

Размер на гаранцията за участие в конкурса е 300,00 лв. (триста лв.).

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17,00 ч. на 29.05.2019 г.

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване –етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17,00 ч. на 29.05.2019 г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 30.05.2019 г. от 10.00 ч. в стая 321, етаж III в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора: гр. София, ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация: 8146 151, 8146 168.


 

30.04.2019